Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διαδικασία σφράγισης συνεργείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν διαπιστωθεί λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας, εκδίδεται από την αρμόδια για τη χορήγηση αυτή Υπηρεσία απόφαση με την οποία διατάσσεται η σφράγιση του συνεργείου μετά από 20 ημέρες από την κοινοποίηση της. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί απεριόριστα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως π.χ. για θέματα ασφαλείας του κοινού και των εργαζομένων. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται:

 

α) Στον ενδιαφερόμενο, ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του συνεργείου με απόδειξη.

 

β) Στην οικεία Εισαγγελική Αρχή, με απλή αλληλογραφία, για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 8 του νόμου 1575/1985 και

 

γ) Στην οικεία Αστυνομική Αρχή.

 

2. Αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο (η οποία αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας του συνεργείου για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του) επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζονται από τον Προϊστάμενό της, μεταβαίνει επί τόπου και προβαίνει στη σφράγιση της κυρίας εισόδου του συνεργείου. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, στην επιτροπή συμμετέχει και ένα αστυνομικό όργανο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Αστυνομικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

3. Η κατά προηγούμενη παράγραφο σφράγιση ενεργείται σε δύο διακεκριμένα σημεία με την πρόσδεση της θύρας εισόδου με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου περίπου 1 mm, του οποίου τα άκρα θα ασφαλίζονται με συνήθεις μολυβδοσφραγίδες, οι οποίες θα συμπιέζονται (σφραγίζονται) με χειρομοχλό (πένσα) που θα έχει ανάγλυφες εγγραφές με τις ενδείξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το εθνόσημο.

 

4. Μετά το πέρας της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, διαδικασίας σφράγισης, συντάσσεται πρακτικό σφράγισης, σε δύο αντίτυπα, που υπογράφεται από τα δύο μέλη της επιτροπής και από τον κύριο ή εκμεταλλευτή του σφραγισθέντος συνεργείου, και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της επομένης από τη σφράγιση ημέρας στην Αρχή που έχει εκδώσει την απόφαση σφράγισης, ενώ το άλλο παραδίδεται στην οικεία Αστυνομική Αρχή.

 

5. Αποσφράγιση συνεργείου (μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή αυτού, που υποβάλλεται στην Αρχή που εξέδωσε την απόφαση σφράγισης) γίνεται από υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτής, μετά από προηγούμενη σχετική πράξη αποσφράγισης που εκδίδεται από την ίδια αρχή που είχε εκδώσει την απόφαση σφράγισης. Η πράξη αποσφράγισης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Αστυνομική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

6. Μετά το τέλος της αποσφράγισης (η οποία πραγματοποιείται με αποκοπή του γαλβανισμένου σύρματος), συντάσσεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό αποσφράγισης που υπογράφεται από τον υπάλληλο που αποσφράγισε το συνεργείο και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της επόμενης από την αποσφράγιση ημέρας στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την απόφαση αποσφράγισης, ενώ το άλλο αντίτυπο κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.