Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 267

Άρθρο 267: Απευθείας ενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών και ανάθεση ή εκτέλεση εργασιών από τον δήμαρχο ή ταν πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 266


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 266 μπορεί, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό να συνάπτει σύμβαση για την απευθείας ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς ή την διενέργεια προμήθειας αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών για τους λοιπούς δήμους και τα συμβούλια περιοχής, του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000.) δραχμών για τις κοινότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997)

 

2. Για να εφαρμοσθούν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση, προορισμένη για προμήθεια, εργασία ή μεταφορά που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό.

 

3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να αυξάνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης έως πενήντα στα εκατό (50%), εφόσον οι προβλεπόμενες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς, ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 266 και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των πιστώσεων που κρίθηκαν ανεπαρκείς, με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 28/1980 όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων αυτού του άρθρου δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου και οι κάθε είδους φόροι, εκτός από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν αυτόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.