Προεδρικό διάταγμα 410/95

ΠΔ 410/1995: Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 410/1995: Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, (ΦΕΚ 231/Α/1995), 14-11-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 9 του νόμου 2307/1995 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 201/Α/1995).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 που έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

4. Ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας οι ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με:

 

Α' τους Νόμους:

 

1) νόμος [Ν] 1878/1990 Άρθρο 10) Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης νόμου [Ν] 1622/1986 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 33/Α/1990).

 

2) νόμος [Ν] 1884/1990 Άρθρο 39) Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 81/Α/1990).

 

3) νόμος 1892/1990 Άρθρο 118 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

4) νόμος 1900/1990 άρθρα 1, 2, 9, 11, 12 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (νόμου [Ν] 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/Α/1990).

 

5) νόμος [Ν] 2000/1991 άρθρα 30 παράγραφος 3, 31 παράγραφος 5) Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

6) νόμος 2065/1992 άρθρο 68 παράγραφος 1 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 

7) νόμος 2130/1993 άρθρα 7, 9, 10, 11 παράγραφοι 1 και 4, 20, 26 παράγραφοι 1, 27 παράγραφοι 1, 2, 7, 9 και 11) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής Διοίκησης, του κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

8) νόμος 2218/1994 άρθρα 6 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο, τέταρτο, 18 παράγραφοι 4 και 5, 21 παράγραφος 16, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 και 57 παράγραφος 1 Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

9) νόμος 2240/1994 άρθρα 4 παράγραφοι 6 και 8, 6 παράγραφοι 2, 9, 22, 23, 25, 28, 30 και 31 Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

10) νόμος [Ν] 2284/1995 Κύρωση της από 17-10-1994 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 14/Α/1995).

 

11) νόμος 2307/1995 άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 παράγραφοι 12 και 13, 13 παράγραφος 35 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

Β' Το Προεδρικό Διάταγμα 292/1992 Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 149/Α/1992).

 

Γ' Τις Υπουργικές Αποφάσεις:

 

1) ΔΙΔΑΔ/Φ12/14/13.573/18-07-1990 (ΦΕΚ 485/Β/1990) Καθορισμός της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των λοιπών εξόδων των μετακινουμένων με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.

 

2) 45942/06-08-1992 (ΦΕΚ 529/Β/1992) Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

3) 1212/10-01-1994 (ΦΕΚ 43/Β/1994) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών (παραβόλων) που καταβάλλονται από τους υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους,προέδρους κοινοτήτων και κοινοτικούς συμβούλους.

 

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδιξ

 

Μέρος πρώτο: Δήμοι και Κοινότητες - Σύσταση και αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Γενική διάταξη

 

Άρθρο 1: Πρώτη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοικήσεως

 

Κεφάλαιο Β: Αναγνώριση δήμων και κοινοτήτων - μεταβολές

 

Άρθρο 2: Αναγνώριση και διαίρεση δήμων

Άρθρο 3: Αναγνώριση κοινοτήτων

Άρθρο 4: Ένωση δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 5: Προσάρτηση συνοικισμών

Άρθρο 6: Εκλογείς κάτοικοι

Άρθρο 7: Αίτηση για την αναγνώριση και τις μεταβολές δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την αναγνώριση και τις μεταβολές

Άρθρο 9: Τύπος για την αναγνώριση και τις μεταβολές

Άρθρο 10: Όνομα, έδρα και σφραγίδα των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 11: Μετονομασία δήμων, κοινοτήτων, συνοικισμών και θέσεων

Άρθρο 12: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών - πλατειών

 

Κεφάλαιο Γ: Όρια δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 13: Περιφέρεια

Άρθρο 14: Επιτροπή ορίων

Άρθρο 15: Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής Περιφέρειας των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 16: Νέος καθορισμός ορίων

 

Κεφάλαιο Δ: Δημότες

 

Άρθρο 17: Δημοτικότητα

Άρθρο 18: Κτήση Δημοτικότητας

Άρθρο 19: Εγγραφή στα Δημοτολόγια Παλιννοστούντων Ομογενών

Άρθρο 20: Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

Άρθρο 21: Απώλεια της Δημοτικότητας

Άρθρο 22: Δημοτολόγιο

Άρθρο 23: Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοτών και των κατοίκων

 

Κεφάλαιο Ε: Αρμοδιότητες δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες

Άρθρο 25: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 26: Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Άρθρο 26A: Δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι άθλησης

Άρθρο 27: Υπαίθριο και πλανόδιο εμπόριο

Άρθρο 28: Επιλογή των εκπροσώπων στα τηλεπικοινωνιακά πρακτορεία και τηλεφωνεία

Άρθρο 29: Μεταφορά Μαθητών

Άρθρο 30: Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμμάτων

Άρθρο 31: Λαϊκές αγορές

Άρθρο 32: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Μεταφορά πόρων

Άρθρο 33: Κατάργηση Λιμενικών Ταμείων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων κ.λ.π.

Άρθρο 34: Συμβάσεις

Άρθρο 35: Προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 36: Ανάθεση ασκήσεως αρμοδιοτήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα

Άρθρο 37: Δημοτικές - κοινοτικές διατάξεις

Άρθρο 38: Γνώμη των συμβουλίων για ειδικά θέματα - Συμμετοχή σε προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως

 

Μέρος δεύτερο: Δημοτικές και κοινοτικές αρχές - εκλογή

 

Τμήμα Α: Δημοτικές και κοινοτικές αρχές

 

Άρθρο 39: Κοινοτικές αρχές

Άρθρο 40: Δημοτικές αρχές

Άρθρο 41: Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου

 

Τμήμα Β: Εκλογή δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

Κεφάλαιο Α: Εκλογές - Εκλογείς και εκλόγιμοι

 

Άρθρο 42: Εκλογές σε νέους δήμους και νέες κοινότητες

Άρθρο 43: Εκλογικό δικαίωμα

Άρθρο 44: Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Άρθρο 45: Εκλογικοί κατάλογοι

Άρθρο 46: Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 47: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Άρθρο 48: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

Άρθρο 49: Επαγγελματική δραστηριότητα δημάρχων

Άρθρο 50: Διαπίστωση της εκπτώσεως

 

Κεφάλαιο Β: Εφορευτικές επιτροπές και αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής

 

Άρθρο 51: Μέλη των εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 52: Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

Άρθρο 53: Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

 

Κεφάλαιο Γ: Συνδυασμοί υποψηφίων - προθεσμίες

 

Άρθρο 54: Υποψηφιότητες

Άρθρο 55: Κατάρτιση συνδυασμών

Άρθρο 56: Κατάργηση κοινότητας σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού

Άρθρο 57: Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 58: Αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν

Άρθρο 59: Δικαιώματα συνδυασμών

Άρθρο 60: Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 61: Υπολογισμός προθεσμιών

 

Κεφάλαιο Δ: Ψηφοδέλτια - Φάκελοι - Διεξαγωγή της ψηφοφορίας

 

Άρθρο 62: Μορφή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 63: Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

Άρθρο 64: Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

Άρθρο 65: Άκυρα ψηφοδέλτια

Άρθρο 66: Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 67: Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας

Άρθρο 68: Ψηφοφορία εκλογέων που μετακινούνται ομαδικά

Άρθρο 69: Ματαίωση της ψηφοφορίας

Άρθρο 70: Εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Ε: Εκλογικό σύστημα

 

Άρθρο 71: Επιτυχών - επιλαχόντες Συνδυασμοί Εκλογή δημάρχου και προέδρου κοινότητας

Άρθρο 72:Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων

Άρθρο 73 : Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

Άρθρο 74 : Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Άρθρο 75 : Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 76 : Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 76A : Κατανομή των εδρών των δημοτικών συμβουλίων στους νέους δήμους

Άρθρο 77 : Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Έλεγχος και εκδίκαση του κύρους των εκλογών

 

Άρθρο 78 : Έκθεση πρακτικών και άσκηση προσφυγών

Άρθρο 79: Επικύρωση της εκλογής

Άρθρο 80: Κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων

Άρθρο 81: Εκδίκαση των ενστάσεων

Άρθρο 82: Διαδικασία για την εκδίκαση

Άρθρο 83: Απόφαση για ενστάσεις

Άρθρο 84

Άρθρο 85: Κρίση για προϋφιστάμενες ανικανότητες και κωλύματα

Άρθρο 86

Άρθρο 87: Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως

Άρθρο 88: Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

Κεφάλαιο Ζ : Αποποίηση και παραίτηση

 

Άρθρο 89: Αποποίηση εκλογής

Άρθρο 90: Παραίτηση

 

Κεφάλαιο Η: Αναπλήρωση συμβούλων - Μερικές εκλογές

 

Άρθρο 91: Αναπλήρωση συμβούλων

Άρθρο 92: Εκλογή εξαιτίας διαλύσεως συμβουλίων

 

Μέρος τρίτο: Διοίκηση κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Διοίκηση κοινοτήτων

 

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 94: Σύγκληση και λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 95: Τόπος συνεδριάσεως, απαρτία και λήψη αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου

Άρθρο 96: Πρακτικά συνεδριάσεως

Άρθρο 97: Κατεπείγοντα θέματα

Άρθρο 98: Υποχρεώσεις των κοινοτικών συμβούλων

Άρθρο 99: Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

Άρθρο 100: Αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 101: Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας

Άρθρο 102: Αναπλήρωση του προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 103: Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 104: Διαμονή και απουσία του προέδρου της κοινότητας

Άρθρο 105: Κοινοτικό κατάστημα και βιβλία

 

Κεφάλαιο Β': Διοίκηση δήμων

 

Άρθρο 106: Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 107: Εκλογή Προεδρείου

Άρθρο 108: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 109: Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 110: Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 111: Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες

Άρθρο 112: Εκλογή της δημαρχιακής επιτροπής

Άρθρο 113: Λειτουργία της δημαρχιακής επιτροπής

Άρθρο 114: Αρμοδιότητες του Δημάρχου

Άρθρο 115: Αντιδήμαρχοι

Άρθρο 116: Εξουσιοδότηση υπογραφών

Άρθρο 117: Αναπλήρωση του δημάρχου

Άρθρο 118: Εκλογή νέου δημάρχου

Άρθρο 119: Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων

Άρθρο 120: Διαίρεση δήμων σε διαμερίσματα

Άρθρο 121: Λαϊκή συνέλευση

 

Κεφάλαιο Γ: Δημοτική αποκέντρωση

 

Άρθρο 122: Σύσταση δημοτικών νομικών προσώπων (τοπικών συμβουλίων), Πόροι - Λειτουργία

Άρθρο 123: Όργανα τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 124: Οικονομική Διοίκηση - Έργα

Άρθρο 125: Προσωπικό

Άρθρο 126: Κατάργηση των τοπικών συμβουλίων

Άρθρο 127: Κωλύματα - Ασυμβίβαστα

Άρθρο 128: Εκλογή μελών του τοπικού συμβουλίου

Άρθρο 129: Εκλογείς

Άρθρο 130: Συνδυασμοί

Άρθρο 131: Ψηφοδέλτια

Άρθρο 132: Εκλογική διαδικασία

Άρθρο 133: Λαϊκή συμμετοχή

Άρθρο 134: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 

Κεφάλαιο Δ: Δημοτικά διαμερίσματα - Όργανα - Εκλογή και λειτουργία αυτών

 

Άρθρο 135: Δημοτική αποκέντρωση

Άρθρο 136: Όργανα δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 137: Υποψηφιότητες

Άρθρο 138: Εκλογείς

Άρθρο 139: Συνδυασμοί

Άρθρο 140: Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 141: Εκλογικό σύστημα

Άρθρο 142: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων

Άρθρο 143: Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 144: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 145: Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 146: Συνεδριάσεις, απαρτία, αποφάσεις κ.λ.π.

Άρθρο 147: Πρακτικά συνεδριάσεως Αποφάσεις συμβουλίου

Άρθρο 148: Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο δήμο

Άρθρο 149: Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο δήμο

Άρθρο 150: Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 151: Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 152: Επιτροπές

Άρθρο 153: Αναφορές - προτάσεις κατοίκων δημοτικών διαμερισμάτων

Άρθρο 154: Πληροφόρηση δημοτών

Άρθρο 155: Εφαρμογή ευρείας λαϊκής συμμετοχής

Άρθρο 156: Αξίωμα τιμητικό - Έξοδα κινήσεως

 

Κεφάλαιο Ε: Εκπρόσωποι συνοικισμών δήμων και κοινοτήτων - Πάρεδροι

 

Άρθρο 157: Λαϊκή συμμετοχή στη Διοίκηση των συνοικισμών - Πάρεδρος

Άρθρο 158: Εκλογή - Θητεία - Εγκατάσταση παρέδρου

Άρθρο 159: Υποψηφιότητες

Άρθρο 160: Συνδυασμοί

Άρθρο 161: Ψηφοδέλτια

Άρθρο 162: Εκλογικό σύστημα

Άρθρο 163: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή παρέδρων

Άρθρο 164: Αρμοδιότητες των παρέδρων των συνοικισμών

Άρθρο 165: Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με συμμετοχή των παρέδρων των συνοικισμών

Άρθρο 166: Συνέλευση συνοικισμού

Άρθρο 167: Υποχρεώσεις παρέδρων συνοικισμών

Άρθρο 168: Αξίωμα παρέδρου - Έξοδα κινήσεως

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Συνοικιακά συμβούλια

 

Άρθρο 169: Λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις - Συνοικίες

Άρθρο 170: Όργανα της συνοικίας

Άρθρο 171: Αρμοδιότητες συνοικιακού συμβουλίου

Άρθρο 172: Εκλογή και λειτουργία συνοικιακού συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Έξοδα παραστάσεως και κινήσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

Άρθρο 173: Έξοδα παραστάσεως

Άρθρο 174

Άρθρο 175

 

Κεφάλαιο Η: Εποπτεία των πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 176: Εκτελεστότητα πράξεων

Άρθρο 177: Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 178: Άσκηση και εκδίκαση προσφυγών

Άρθρο 179: Αποφάσεις της Επιτροπής άρθρου 177 παράγραφος 2

Άρθρο 180: Εποπτεία των πράξεων της δημαρχιακής επιτροπής

Άρθρο 181: Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Περιφερειακού Διευθυντή

Άρθρο 182: Προθεσμία για την έγκριση κ.λ.π. από άλλες αρχές των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Θ: Ευθύνες των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 183: Αστική ευθύνη

Άρθρο 184: Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 185: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 186: Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή

Άρθρο 187: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 188: Εξαίρεση Αιρετών από συνοπτική διαδικασία

Άρθρο 189: Απόλυση

 

Κεφάλαιο Ι: Δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα - Ιδρύματα

 

Άρθρο 190: Σύσταση

Άρθρο 191: Διοίκηση

Άρθρο 192: Συμμετοχή δωρητών στη Διοίκηση

Άρθρο 193: Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων

Άρθρο 194: Χαρακτήρας του αξιώματος των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 195: Αναπλήρωση του προέδρου - απαρτία του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 196: Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 197: Αρμοδιότητες

Άρθρο 198: Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία

Άρθρο 199: Πόροι

Άρθρο 200: Οικονομική Διοίκηση

Άρθρο 201: Κατάργηση

Άρθρο 202: Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

Άρθρο 203: Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα

Άρθρο 203Α

Άρθρο 204: Νομικά πρόσωπα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

Άρθρο 205: Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων

 

Άρθρο 206: Σύσταση

Άρθρο 207: Διοίκηση

Άρθρο 208: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου

Άρθρο 209: Έξοδα παράστασης και κίνησης

Άρθρο 210: Πόροι

Άρθρο 211: Διάλυση

Άρθρο 212: Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι

Άρθρο 213: Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Συμβούλια περιοχής

 

Άρθρο 214: Σύσταση - Λειτουργία

 

Μέρος τέταρτο: Οικονομική διοίκηση - Περιουσία - Έργα - Απαλλοτριώσεις

 

Τμήμα Α: Οικονομική διοίκηση

 

Κεφάλαιο Α: Προϋπολογισμοί δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 215: Περιεχόμενο προϋπολογισμού

Άρθρο 216: Οικονομικό έτος και παράτασή του

Άρθρο 217: Έσοδα

Άρθρο 218: Δαπάνες

Άρθρο 219: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού

Άρθρο 220: Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

Άρθρο 221: Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου - αποθεματικό

Άρθρο 222: Έλεγχος προϋπολογισμού

 

Κεφάλαιο Β: Απολογισμοί δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 223: Απολογισμός Ισολογισμός Δήμων

Άρθρο 224: Απολογισμός κοινοτήτων

Άρθρο 225: Υποβολή στοιχείων

 

Κεφάλαιο Γ: Λογοδοσία

 

Άρθρο 226: Λογοδοσία δημάρχου

Άρθρο 227: Λογοδοσία του προέδρου της κοινότητας

 

Κεφάλαιο Δ: Ταμειακή υπηρεσία

 

Άρθρο 228: Διεξαγωγή

Άρθρο 229: Είσπραξη εσόδων

Άρθρο 230: Έλεγχος της ταμιακής διαχειρίσεως

Άρθρο 231

 

Κεφάλαιο Ε: Δημοτική και κοινοτική διαχείριση

 

Άρθρο 232: Έντοκη κατάθεση εσόδων των δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 233: Εντάλματα προπληρωμής

Άρθρο 234: Πάγια προκαταβολή

Άρθρο 235: Διαγραφή χρεών

Άρθρο 236: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Δάνεια

 

Άρθρο 237: Διαδικασία συνομολογήσεως

Άρθρο 238: Δαπάνες για τη συνομολόγηση

Άρθρο 239: Παράταση της ισχύος φορολογιών έως την εξόφληση των δανείων

 

Τμήμα Β: Περιουσία

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 240: Γενικές υποχρεώσεις - προστασία

Άρθρο 241: Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση αναγνωρίσεως δήμου ή κοινότητας

Άρθρο 242: Τύχη της περιουσίας δήμων ή κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως

Άρθρο 243: Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσαρτήσεως ή αναγνωρίσεως

Άρθρο 244: Διάθεση - Διαχείριση βοσκοτόπων

Άρθρο 245: Κτηματολόγια

Άρθρο 246: Δωρεές ακινήτων

Άρθρο 247: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσεως δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

Άρθρο 248: Εκποίηση ακινήτων

Άρθρο 249: Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 250: Διάθεση αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων

Άρθρο 251: Ανταλλαγή ακινήτων

Άρθρο 252: Αγορά ακινήτων

Άρθρο 253: Εκμίσθωση ακινήτων των δήμων και των κοινοτήτων

Άρθρο 253Α

Άρθρο 254

Άρθρο 255

Άρθρο 256

Άρθρο 257

Άρθρο 258

Άρθρο 259

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 260: Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε δήμους και κοινότητες

Άρθρο 261: Ανέγερση κατοικιών και διδακτηρίων

Άρθρο 262: Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

Άρθρο 263: Συμβιβασμός και κατάργηση δίκης

Άρθρο 264: Δημοπρασίες

 

Τμήμα Γ: Έργα και προμήθειες - Απαλλοτριώσεις

 

Κεφάλαιο Α: Έργα και προμήθειες

 

Άρθρο 265: Τεχνικό πρόγραμμα

Άρθρο 266: Εκτέλεση προμηθειών και εργασιών

Άρθρο 267: Απευθείας ενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών και ανάθεση ή εκτέλεση εργασιών από τον δήμαρχο ή ταν πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 266

Άρθρο 268: Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση, μεταφορών και εργασιών και την διενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών της παραγράφου 2 του άρθρου 266

Άρθρο 269: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 270: Επίλυση διαφορών

Άρθρο 271: Επίλυση διαφορών για προμήθειες, εργασίες και μεταφορές

Άρθρο 272: Αστυνόμευση των έργων

Άρθρο 273: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

 

Άρθρο 274: Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων

Άρθρο 275: Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και Σύσταση δουλείας

Άρθρο 276: Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

 

Μέρος πέμπτο: επιχειρήσεις

 

Άρθρο 277: Σύσταση και νομική φύση

Άρθρο 278: Διοίκηση

Άρθρο 279: Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 280: Διαχείριση

Άρθρο 281: Ταμιακή υπηρεσία και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 282: Εποπτεία των επιχειρήσεων

Άρθρο 283: Κανονισμοί

Άρθρο 284: Διάλυση

Άρθρο 285: Διαδημοτικές και διακοινοτικές Επιχειρήσεις

Άρθρο 286: Κατάργηση μικρών επιχειρήσεων - Τύχη προσωπικού

Άρθρο 287: Εξουσιοδοτήσεις - Ανάλογη εφαρμογή

Άρθρο 288: Δημοτικές ή κοινοτικές Επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα

Άρθρο 289: Ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς

Άρθρο 290: Δημοτικές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης

Άρθρο 291: Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Κίνητρα

Άρθρο 292: Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

 

Μέρος έκτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Τμήμα Α: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 293: Αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγμάτων

Άρθρο 294: Πληθυσμός

Άρθρο 295: Ρύθμιση της σταθμεύσεως οχημάτων

Άρθρο 296: Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων

Άρθρο 297: Συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα

Άρθρο 298: Ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 299: Αδελφοποίηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 300: Αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών και των συμβουλίων

Άρθρο 301: Οδοιπορικά έξοδα αποζημιώσεως μελών της επιτροπής ορίων

Άρθρο 302: Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις,κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις

Άρθρο 303: Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτου σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως

Άρθρο 304: Φορολογικές απαλλαγές. ατέλειες. προνόμια

Άρθρο 305: Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών

Άρθρο 306: Χρηματικά πρόστιμα

Άρθρο 307: Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

Άρθρο 308: Διατάξεις που καταργούνται ή διατηρούνται

Άρθρο 309: Έκδοση διαταγμάτων - Ισχύς διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις

 

Τμήμα Β: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 310: Δημοτικότητα των ανηλίκων

Άρθρο 311: Υφιστάμενες κοινότητες που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κώδικα

Άρθρο 312: Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων, συνδέσμων και επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους

Άρθρο 313: Νομικά πρόσωπα που εκτελούν σκοπούς αποκλειστικής αρμοδιότητας δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 314: Διαδικασία εκλογής Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών

Άρθρο 315: Επιχειρήσεις

Άρθρο 316: Νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-11-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.