Προεδρικό διάταγμα 437/81 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ειδικό πτυχίο εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δι' εργολαβίας ανάθεσις εις ιδιώτες της κατασκευής των δασοτεχνικών έργων και εργασιών του δημοσίου γίνεται εις κεκτημένους ειδικό πτυχίον Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων, εκδιδόμενο υπό του Υπουργού Γεωργίας, βάσει των εν στα επόμενα άρθρα οριζομένων.

 

2. Το Ειδικό Πτυχίον Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων και Εργασιών απαιτείται και εις περιπτώσεις καθ' ας δασοτεχνικά έργα του άρθρου 1 του παρόντος ανατίθενται και υπό άλλων, πλην του Υπουργείου Γεωργίας, Υπουργείων και Οργανισμών, είτε αυτοτελώς, είτε εντεταγμένα εις ευρύτερης εκτάσεως δημόσιον έργον. Η ανάθεσις των έργων τούτων γίνεται ή αυτοτελώς εις εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων, ή, εάν ο διαχωρισμός των είναι ανέφικτος, ενιαίως εις κοινοπραξίας τούτων με εργολήπτες δημοσίων έργων των λοιπών ειδικοτήτων, οίτινες αναλαμβάνοντες το έργον ευθύνονται εις το ολόκληρον έναντι του κυρίου του έργου. Εις τους προϋπολογισμούς των έργων που δημοπρατούνται ενιαία διαχωρίζονται πάντοτε οι συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος δασοτεχνικές εργασίες εκ των έργων τούτων η δε τάξις του καλουμένου εις τον διαγωνισμόν πτυχίου του εν τη κοινοπραξία εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων καθορίζεται βάσει του ύψους του μερικού προϋπολογισμού των ανωτέρω εργασιών.

 

3. Το Ειδικό πτυχίον Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων και Εργασιών παρέχει εις τον κάτοχο δικαίωμα αναλήψεως εν δημοπρασία ή άλλως όπως της κατασκευής μόνον των δασοτεχνικών έργων του άρθρου 1 του παρόντος, ως και των, κατά το άρθρο 9 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων, έργων πρασίνου και αμιγώς πρασίνου, ως τούτο τροποποιήθηκε υπό του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 778/1978 περί παρατάσεως απασχολήσεως προσωπικού επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων τινών διατάξεων, επιφυλασσομένων δια την τελευταία ταύτη περίπτωσιν των διατάξεων των νόμων τούτων.

 

4. Το Ειδικό πτυχίον Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων και Εργασιών είναι γενικόν δι' όλες τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος κατηγορίας των έργων τούτων, διακρινόμενο, μόνον αναλόγως της αξίας και της τεχνικής σημασίας των προς ανάληψη έργων, εις 4 τάξεις ως ακολούθως:

 

Α' τάξεως δι' έργα προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι 1.000.000 δραχμών.

Β' τάξεως δι' έργα προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι 2.000.000 δραχμών.

Γ' τάξεως δι' έργα προϋπολογιζόμενης αξίας από 1.000.000 δραχμάς μέχρι 4.000.000 δραχμών και

Δ' τάξεως δι' έργα οιασδήποτε αξίας πάντως ουχί μικροτέρας των ανωτάτου ορίου του της Α' τάξεως ήτοι του 1.000.000 δραχμών.

 

5. Δια την αναπροσαρμογή των ως άνω χρηματικών ορίων, ως και εκείνων των άρθρων 9 και 15 του παρόντος προσδιορίζεται δι' έκαστον ημερολογιακό έτος κατά μήνα Ιανουάριο αυτού συντελεστής Μ=Μ1/Μ2 ένθα:

 

Μ1 = το μέσον επίπεδον του Γενικού Δείκτου Τιμών Καταναλωτού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος του τελευταίου τριμήνου του προηγουμένου έτους και

 

Μ2 = το μέσον επίπεδον του Γενικού Δείκτου Τιμών Καταναλωτού της αυτής ως άνω Υπηρεσίας του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980.

 

Ο συντελεστής ούτος Μ λαμβάνεται στρογγυλοποιούμενος μέχρι του δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. Τα εκ του πολλαπλασιασμού μετά του συντελεστού Μ προκύπτοντα ποσά των στην παράγραφο 4 χρηματικών ορίων στρογγυλοποιούνται εις την εγγύτερη δεκάδα χιλιάδων δραχμών, προκειμένου δε περί εκείνων των άρθρων 9 και 15 του παρόντος εις την εγγύτερη χιλιάδα δραχμών.

 

Ειδικώς δια το έτος 2011 ο συντελεστής Μ ορίζεται ίσος με 18,48.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 169279/1347/2012 απόφαση (ΦΕΚ 1552/Β/2012).

 

6. Το ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων και Εργασιών όλων των τάξεων έχει καθολική ισχύ δι' άπασα την επικράτεια. Εξαιρείται και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί τούτο τουλάχιστον επί τριετία υπό πρώην δημοσίου δασικού υπαλλήλου δια την περιοχήν του Νομού εν η ούτος υπηρετεί αμέσως προ της υπό του Δημοσίου συνταξιοδοτήσεως ή παραιτήσεως του.

 

7. Η χορήγηση, ανανέωσις, επέκτασις, προαγωγή και αφαίρεσις των πτυχίων Εργολήπτη Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων και Εργασιών και η ενάσκησις του υπ' αυτών ελέγχου, υπάγεται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, εκδιδομένης της σχετικής αποφάσεως μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.