Προεδρικό διάταγμα 438/89

ΠΔ 438/1989: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 438/1989: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, (ΦΕΚ 190/Α/1989), 29-08-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τη με αριθμό 310/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊστάμενη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Συγκρότηση επιτροπών

Άρθρο 5: Επιτροπή προεπιλογής - Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση

Άρθρο 6: Χρόνος ισχύος των προσφορών - υπογραφή σύμβασης

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 9: Ποσοστό εργολαβικού οφέλους

Άρθρο 10: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 11: Διεθνείς διαγωνισμοί

Άρθρο 12: Αίτηση θεραπείας

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-08-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.