Προεδρικό διάταγμα 456/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Περιεχόμενο της επιχορήγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε επιχειρήσεις του άρθρου 2 που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 7, παρέχεται επιχορήγηση ύψους 3.000.000.000 δραχμών κατ' ανώτατο όριο, που συνίσταται σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί από άλλη πηγή για την ίδια επένδυση. Προκειμένου για παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη Θράκη,το ανώτατο όριο της παρεχόμενης επιχορήγησης ορίζεται στο ύψος των 4.000.000.000 δραχμών.

 

Η επιχορήγηση αυτή παρέχεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις ή τμήμα τους ύψους μέχρι 5.000.000.000 δραχμών όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων εκτός των μεταποιητικών για τις οποίες η επιχορήγηση παρέχεται για παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους μέχρι 25.000.000.000 δραχμών. Προκειμένου για παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 25.000.000.000 δραχμών εφαρμόζεται αποκλειστικά η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

 

2. Για τον προσδιορισμό του ορίου της επιχορήγησης των 3.000.000.000 ή 4.000.000.000 δραχμών κατά περίπτωση, υπολογίζονται αθροιστικά όλες οι παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υποβάλλονται από τον ίδιο επενδυτή, για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε διάστημα 5 ετών από την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος με βάση αίτηση υπαγωγής που υπεβλήθη μετά την 31-08-1994.

 

3. Προκειμένου για βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις ιδιαζόντως σημαντικές για την εθνική οικονομία ύψους τουλάχιστον 25.000.000.000 δραχμών με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας,στην απασχόληση με τη δημιουργία τουλάχιστον 300 θέσεων μόνιμης απασχόλησης και στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, είναι δυνατόν να επιτρέπεται παρέκκλιση από το όριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών που εκδίδονται κατά περίπτωση. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν στην ίδια συμμετοχή, στο χρόνο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στα ποσοστά και το ύψος της επιχορήγησης, στα ποσοστά και τη διάρκεια της επιδότησης επιτοκίου, στο ύψος του επιδοτούμενου δανείου, στις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της επιχείρησης, καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση δημοσίων επιχειρήσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται επίσης οι αναγκαίες παρεκκλίσεις που αφορούν στη σύνθεση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 8, για την εξέταση των επενδύσεων της παραγράφου αυτής.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να παρέχονται στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι διευκολύνσεις και τα προνόμια που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α/1961) περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας.

 

Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κύρωσής τους από τη Βουλή των Ελλήνων.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου [Ν] 4171/1961 που έχουν εφαρμογή για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, έχουν ως εξής:

 

{Άρθρο 3 (νόμου [Ν] 4171/1961)

 

1. Η επιχείρησις, εξαιρέσει περιπτώσεων πρόσκαιρου εθνικής ανάγκης, θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρησιμοποιήσεως των, δαπάναις της, κατασκευασθέντων βασικών λιμενικών έργων (ισοπεδώσεων, καθαρισμού βυθού, προκυμαίας, λιμενοβραχίονα κλπ) η εκτέλεσις των οποίων θα ενεργείται πάντοτε κατόπιν αδείας της αρμόδιας Αρχής.

 

Δια την χρησιμοποίηση των λιμενικών έργων, πλην των δαπανών λειτουργίας και συντηρήσεώς των, η επιχείρησις εις ουδεμίαν ετέρα επιβάρυνση θα υπόκειται μέχρι πλήρους αποσβέσεως των ποσών των δαπανηθέντων, παρ' αυτής, δια την κατασκευή των.

 

Ομοίως η επιχείρησις κατά την χρησιμοποίηση των ως άνω λιμενικών έργων εις ουδεμίαν προς οιονδήποτε τρίτον παροχή υποχρεούται, άνευ πραγματικής αντιπαροχής προς ταύτη υπηρεσιών χρησίμων εις αυτήν.

 

2. Το Δημόσιον δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, να παραχωρήσει εις την επιχείρησιν χρήσιν αναλόγου προς τις ανάγκες αυτής εκτάσεως του προκειμένου αιγιαλού και της θαλάσσιας περιοχής.

 

Η παραχώρησις γίνεται άνευ ανταλλάγματος δια τα πρώτα 15 έτη από της ενάρξεως της παραγωγικής δράσεως της επιχειρήσεως.

 

Η καθ' οιονδήποτε τρόπον χρήσις της παραχωρούμενης εκτάσεως αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής, παρ' οιουδήποτε τρίτου απαγορεύεται μόνον εφ' όσον η τοιαύτη χρήσις παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού δι ον εγένετο η παραχώρησις ή προκαλεί ζημίας εις την εκμετάλλευση. Το Δημόσιον υποχρεούται εις την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και διαταγών ώστε να παρέχεται εις την προς ην η παραχώρησις επιχείρησιν αποτελεσματική προστασία.

 

3. Επιτρέπεται η υπέρ και δαπάναις της επιχειρήσεως που πραγματοποιεί επενδύσεις υπαγόμενες εις τις διατάξεις του παρόντος, απαλλοτρίωσις εκτάσεων ανηκουσών εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες, εφ' όσον οι εκτάσεις αυτές είναι αναγκαίες δια την πραγματοποίηση των ως άνω επενδύσεων, τούτων θεωρουμένων ως έργου κοινής ωφελείας και δεν χρησιμοποιούνται υπό των κυρίων αυτών δια

την πραγματοποίηση ετέρων επενδύσεων, υπαγομένων επίσης εις τις διατάξεις του παρόντος, ή κατά τρόπον ουχί ολιγότερο παραγωγικό, τούτου κρινόμενου υπό των ενεργούντων την απαλλοτρίωση αρμοδίων Υπουργών. Ομοίως υπό τις αυτές προϋποθέσεις και όρους επιτρέπεται η απαλλοτρίωσις επί σκοπώ συστάσεως δουλειών διελεύσεως αγωγών.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες περί απαλλοτριώσεων διατάξεις. Εφ όσον εντός της απαλλοτριούμενης εκτάσεως περιλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι αυτοί θεωρούνται ότι αποβάλλουν την ιδιότητα ταύτη δια της πράξης που κηρύσσει την απαλλοτρίωση, της αποζημιώσεως περιερχόμενης εις τον κατά τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις αναγνωριζόμενο ως δικαιούχο.

 

4. Επιτρέπεται η απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας εκποίησις εις τα επιχειρήσεις φορείς των επενδύσεων των αναγκαιούντων για αυτές γηπέδων του Δημοσίου κατά τις περί διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 4 (νόμου [Ν] 4171/1961)

 

6. Δια της κατά το παρόν άρθρον καταρτιζόμενης συμβάσεως, δύναται, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, να παραχωρείται εις τους φορείς των επενδύσεων, με αντάλλαγμα, περιοχή αιγιαλού ή και παραλίας μετά δικαιώματος προσχώσεως της έμπροσθεν τούτων θαλάσσης, εις καθοριζόμενη έκταση, επί τω τέλει δημιουργίας γηπέδου, που θα χρησιμοποιηθεί δια τις ανάγκες της επιχειρήσεως. Επί του αρχικού αιγιαλού ή παραλίας και του δια προσχώσεως, κατ' ενάσκηση του παραχωρουμένου ως άνω δικαιώματος, δημιουργούμενου γηπέδου, ο υπέρ ου η παραχώρησις αποκτά δικαίωμα κυριότητας δυνάμενος να μεταβιβάζει ή υποθηκεύει αυτό, αλλά υπό τον όρον της χρησιμοποιήσεως του δι' ον η παραχώρησις σκοπόν.

 

Δια την απόκτηση υπό της επιχειρήσεως της αρχικής παραλίας, καθ' ό μέρος αυτή προήλθε εκ συνεισφοράς ιδιωτών ή δωρεάν παραχωρήσεως υπό Δήμων ή Κοινοτήτων ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου επιτρέπεται απαλλοτρίωσις συμφώνως προς την διάταξη που προστέθηκε δια του παρόντος παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4171/1961.

 

Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως επιχειρήσεως, εφ' όσον αυτή έχει πραγματοποιήσει επένδυση υπαχθείσα εις τις διατάξεις του παρόντος και πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Επί του δημιουργούμενου νέου αιγιαλού ή και της παραλίας, δύναται να παραχωρηθούν διακαιώματα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.