Νόμος 2601/98 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 14 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004).

 

1. Επενδύσεις ή προγράμματα ή επιχειρηματικά σχέδια που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, ή έχουν ολοκληρωθεί γι' αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η περίληψη της απόφασης υπαγωγής τους, καθώς και επενδύσεις ή προγράμματα ή επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 μέχρι και την 21-10-1997, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί γι' αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής τους, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1892/1990.

 

2. Διατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων.

 

α. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης για τις προδιαγραφές των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (κ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

β. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

γ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (π) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών πλήρωσης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των Εταιρειών Διεθνούς Εμπορίου στις ενισχύσεις του παρόντος, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (ι)γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

δ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (β) της παραγράφου 12 του άρθρου 6 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων και διαδικασιών χαρακτηρισμού από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή των προϊόντων ως νέων ανάλογα, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του έκτου εδαφίου της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

ε. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (β) της παραγράφου 20 του άρθρου 6 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (λ)β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

στ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 21 του άρθρου 6 των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των χιονοδρομικών κέντρων και των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των περιπτώσεων (θ) και (ι)στ) της παράγραφο 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε, καθώς και η οικεία απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τις προδιαγραφές των χιονοδρομικών κέντρων.

 

ζ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στην παράγραφο 32 του άρθρου 6 υπουργικών αποφάσεων για την προσαρμογή του παρόντος νόμου σε περιορισμούς, όρους, παρεκκλίσεις ή προϋποθέσεις που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή των ενισχύσεων, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε, για τους περιορισμούς στα επενδυτικά κίνητρα που επιβάλλονται σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

 

η. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (β) της παραγράφου 10 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των διαδικασιών και των λοιπών λεπτομερειών ανάθεσης της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων ή επενδύσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στους ειδικούς εξωτερικούς αξιολογητές, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23Α και της παραγράφου 4)β του άρθρου 23Β του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

θ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής αντίστοιχα, καθώς και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύμφωνα με την περίπτωση (ζ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των περιπτώσεων (α) και (ε) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

ι. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηματικών Σχεδίων και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύμφωνα με την περίπτωση (ζ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 23Α, της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 23Β και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

κ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών και των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών, καθώς και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους σύμφωνα με την περίπτωση (ζ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των περιπτώσεων (γ) και (β) αντίστοιχα της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

λ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, καθώς και μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησής της, σύμφωνα με την περίπτωση (ζ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

μ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 21 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου , διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που ίσχυε για το νόμο 1892/1990 βάσει των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του εν λόγω νόμου.

 

ν. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (β) της παραγράφου 21 του άρθρου 8 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση των ειδικών οργάνων ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 23Α και της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 23Β του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

ξ. Μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 21 του άρθρου 8 αποφάσεων συγκρότησης Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι συγκροτήσεις νομαρχιακών οργάνων ελέγχου που έχουν γίνει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

ο. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 24 του άρθρου 8 κοινής υπουργικής απόφασης για τα δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων ή και προγραμμάτων που κάνουν χρήση της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 όπως ίσχυε.

 

π. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 κοινής υπουργικής απόφασης για τους όρους τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηματικά σχέδια και τα αναγκαία δικαιολογητικά που προβλέπεται στην ίδια ως άνω παράγραφο διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

ρ. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης στις ειδικές επενδύσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 23Β του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, όπως ίσχυε.

 

3. Επίσης:

 

(α) Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση (xv) της περίπτωσης (α) και στην υποπερίπτωση (v) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και στην παράγραφο 14 του άρθρου 6, διατηρείται σε ισχύ η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και εφαρμόζεται για τα αντίστοιχα θέματα του παρόντος νόμου.

 

Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται επενδύσεις που θεωρούνται παραγωγικές σύμφωνα με το α.1 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, νοούνται οι ενισχυόμενες δαπάνες που κατά περίπτωση καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος.

 

(β) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (ξ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά τον καθορισμό των περιοχών.

 

(γ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 4, την παράγραφο 30 του άρθρου 6 και την περίπτωση (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 απόφασης, κατά παρέκκλιση του περιορισμού της διετούς ισχύος της, διατηρείται σε ισχύ η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990.

 

(δ) Διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 μέχρι τη συμπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της, οπότε παύει η ισχύς της και μπορεί να εκδοθεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του παρόντος απόφαση.

 

(ε) Η απόφαση που εκδόθηκε το 1997 κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990, επέχει τη θέση της αντίστοιχης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος.

 

(στ) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 διατηρούνται σε ισχύ και κατά περίπτωση εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που ίσχυε για το νόμου 1892/1990, βάσει των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της παραγράφου 11 του άρθρου 23 αυτού, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις του νόμου 1892/1990 που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 23Α και την παράγραφο 8 του άρθρου 23Β κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αυτού.

 

(ζ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ και κατά περίπτωση εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο, η κανονιστική απόφαση του νόμου 1892/1990, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 6, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις του νόμου 1892/1990, που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 23Α και την παράγραφο 8 του άρθρου 23Β κατ' ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 αυτού.

 

(η) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 9 απόφασης, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο, όσον αφορά την επιχορήγηση και επιδότηση τόκων, η κανονιστική απόφαση του νόμου 1892/1990, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αυτού.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 23Β του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 12 αυτού, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, για την εφαρμογή της οποίας διατηρούνται επίσης σε ισχύ τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου νόμου. Επίσης διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα 18, 21 έως και 29Α του νόμου 1262/1982, τα οποία μετά την κατάργηση του νόμου 1262/1982 από το νόμου 1892/1990 είχαν παραμείνει σε ισχύ με την παράγραφο 13 του άρθρου 23 αυτού, καθώς και η παράγραφος 14 του άρθρου 1 του νόμου 2234/1994, η οποία ενσωματώθηκε στην κωδικοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων ως παράγραφος 8 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 456/1995. Η προβλεπόμενη στην εν λόγω παράγραφο προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31-12-1997.

 

Επίσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το προεδρικό διάταγμα 456/1995 Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων (ΦΕΚ 269/Α/1995). Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του νόμου 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, που κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 23Ε, 23ΣΤ, 23Ζ και 23Ι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995, συνεχίζουν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 354 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται επίσης οι εξής διατάξεις:

 

(α) το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/1985),

 

(β) η περίπτωση (γα) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 2372/1996 Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/1996).

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 1892/1990 σχετικά με το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και το 1999 (κέρδη χρήσης 1998). Η κάλυψη του πιο πάνω ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά με παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του νόμου 1892/1990.

 

7. Από την 01-01-1998 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992).

 

8. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) παύει να ισχύει για τις επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που υπάγονται στις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του παρόντος νόμου.

 

9. Καταργούνται αφότου ίσχυσαν οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 4171/1961, όπως ισχύει.

 

11. (α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή και προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 ή του νόμου 1262/1982 από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας συνεχίζει να γίνεται από τις υπηρεσίες και όργανα του φορέα αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1892/1990. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας η προβλεπόμενη από την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί.

 

(β) Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 22 του άρθρου 8 ισχύουν και για τη γνωμοδοτική επιτροπή του νόμου 1892/1990 της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας

 

12. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η καταβολή των ενισχύσεων των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που έχουν υπαχθεί στους νόμους 1262/1982 και 1892/1990 από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών και πραγματοποιούνται στα όρια των Περιφερειών της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, να ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και Όργανα Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του παρόντος νόμου των Περιφερειών, στα όρια των οποίων αυτές πραγματοποιούνται ή πραγματοποιήθηκαν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται προθεσμία, εντός της οποίας ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών διαβιβάζει στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων τω ως άνω Περιφερειών όλους τους φακέλλους των παραπάνω επενδύσεων ή / και προγραμμάτων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 1262/1982, καθώς και στο νόμο 1892/1990 και δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης.

 

13. Ειδικά για τις επενδύσεις του νόμου 1892/1990 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους, δεν έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του νόμου 1892/1990 για την εφαρμογή των αφορολογήτων εκπτώσεων γι' αυτά μέχρι την ολοκλήρωσή τους εντός της προβλεπόμενης πενταετίας.

 

14. α) Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα υποβληθούν για υπαγωγή τους στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και στην ενίσχυση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του παρόντος κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες υποβολής αιτήσεων, η έναρξη των έργων των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να ανατρέχει στην 01-11-1997, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

 

β) Αιτήσεις για υπαγωγή επιχειρηματικών σχεδίων στα κίνητρα του άρθρου 23Α του νόμου 1892/1990 που υποβλήθηκαν και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξεταστεί, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

γ) Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στα κίνητρα του άρθρου 23Β του νόμου 1892/1990 που τυχόν υποβλήθηκαν και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξεταστεί, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με βάση το ποσό επιχορηγήσεων που θα ορισθεί για το έτος 1998 για τις επενδύσεις αυτές.

 

δ) Οι αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης υποβάλλονται μετά την έκδοση της προβλεπομένης στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

15. Σε αυτούς που πλειοδοτούν στους πιο κάτω διαγωνισμούς ή σε αυτούς που επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορείς, που υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στις ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του παρόντος, επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ή σε εκτάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι το τέλος του 1997 είχαν προκηρυχθεί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρέχονται τα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης που προβλέπονταν από το νόμο 1892/1990 ως ίσχυε.

 

16. Η ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 έχει εφαρμογή και για τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 23Α του νόμου 1892/1990 και δεν έχει εκδοθεί για αυτά η σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.

 

17. Όπου στο νόμο 1775/1986 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και στην κοινή υπουργική απόφαση [Α] 30512/1991 Ενισχύσεις ναυπηγικών επιχειρήσεων και ναυπηγικών εργασιών, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο νόμο 1892/1990, νοείται ο παρών νόμος.

 

18. Οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) εξακολουθούν να ισχύουν για τις παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ίδιου νόμου που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 1892/1990, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.