Προεδρικό διάταγμα 47/92

ΠΔ 47/1992: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 47/1992: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, (ΦΕΚ 19/Α/1992), 14-02-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1948).

 

2. Την αριθμόν 692/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενεργείας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Χορήγηση Υλικών στους αναδόχους

Άρθρο 5: Επιτροπή Προεπιλογής, Εισήγησης για Ανάθεση και Παρακολούθηση Έργων

Άρθρο 6: Ειδικές τιμές

Άρθρο 7: Δέσμευση μηχανημάτων και εργοταξιακών εγκαταστάσεων

Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 9: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 10: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 11: Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-02-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.