Προεδρικό διάταγμα 4/10/89b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τους ως άνω τομείς Α, Β και Γ ως εξής:

 

Α. Τομέας Α και Β.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

Β. Τομέας Γ.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 3.000 m2.

 

Γ. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων παραγράφων Α και Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923 και έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένος με την υπ' αριθμόν 16242/559/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εφόσον προϋπήρχαν στις:

 

13-03-1981 ημέρα δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) με ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.
25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) με ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.
02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) εφόσον έχουν: ελάχιστο πρόσωπο: 4 m, ελάχιστο εμβαδόν: 30 m2.

 

β) οικόπεδα που προϋπήρχαν της δημοσίευσης του παρόντος και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Η παραπάνω παρέκκλιση θα ισχύει και για τα οικόπεδα που θα δημιουργηθούν με την πράξη εφαρμογής.

 

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β και Γ του παρόντος τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την κατηγορία των οικοπέδων που προϋπήρχαν στις 02-07-1968.

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Ε. 1) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων και στους τρεις τομείς ορίζονται ως εξής:

 

α) Για τμήμα οικοπέδου εμβαδού μέχρι 300 m2 συντελεστής δόμησης 0,80 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας τους.

 

β) Για τμήμα οικοπέδου εμβαδού μεγαλυτέρου των 300 m2 μέχρι 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% της επιφανείας του.

 

γ) Για τμήμα οικοπέδου εμβαδού μεγαλύτερου των 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10% της επιφανείας του.

 

2) Ειδικότερα στον Τομέα Α η συνολική επιφάνεια μιας ενιαίας οικοδομής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 m2.

 

Η εξάντληση του συντελεστή δόμησης είναι δυνατόν να γίνεται σε περισσότερες οικοδομές τηρουμένης μεταξύ τους απόσταση 5 m.

 

ΣΤ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου Ε ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα μικρότερα των 150 m2 χωρίς η συνολική επιφάνεια ορόφων να υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

Ζ. 1) Το μέγιστο ύψος των κτιρίων και στους τομείς ορίζεται σε 7,50 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης με κλίση 30%.

 

2) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπονται μόνο καπνοδόχοι και στέγες.

 

Η. Επί πλέον των ανωτέρω στους τομείς Α, Β, Γ εφαρμόζονται τα εξής:

 

1) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

2) Απαγορεύεται οι εξώστες να έχουν μήκος μεγαλύτερο των 5 m. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 1 m.

 

3) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

4) Οι εκσκαπτικές εργασίες γίνονται με την επίβλεψη της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

5) Στον τομέα Γ και στο τμήμα Α)α του τομέα Α όπως φαίνεται στα διαγράμματα απαιτείται εδαφολογική έρευνα για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

6) Στον τομέα Γ η οικοδομή πρέπει να απέχει 5 m από τα όρια του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.