Προεδρικό διάταγμα 4/10/89b

ΠΔ 04-10-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Λεγραινών του δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-10-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Λεγραινών του δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 618/Δ/1989), 09-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 10) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και η παράγραφος 10 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 3) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 16, 17, 31 παράγραφος 1)α του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 (παράγραφος 1) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 296/88/14-01-1987 και 233/3/04-01-1988 αποφάσεις του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 31/Δ/1987) και (ΦΕΚ 1/Β/1988).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 περίπτωση ι)δ.

 

7. Την υπ' αριθμόν 26622/Π-2174/10-12-1985 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 16242/559/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας Λεγραινών του δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής).

 

9. Τα υπ' αριθμούς 92036/2545/1986 και 73872/1597/1987 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Τμήμα Αλλαγής χρήσης ΔΔ και ΔΕ.

 

10. Το υπ' αριθμόν ΑΠ-8161/155/18-01-1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 211/1985, 243/1985 και 1/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Λαυρεωτικής.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 1/1986 και 1/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 301/1986 και 298/1988 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 345/1988, 43/1989 και 557/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-10-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.