Προεδρικό διάταγμα 509/80 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ενημέρωση βιβλίων πρακτικών κ.λ.π. διαδικασία εκδόσεως, κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων - Εκτέλεση αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Γραμματεύς βοηθούμενος υπό του προσωπικού της Γραμματείας καθαρογράφει τα πρακτικά εις το τηρούμενο βιβλίον πρακτικών του Συμβουλίου, καταχωρεί συμφώνως προς τις οδηγίας του Προέδρου ολόκληρον την γνωμοδότηση και ενημερώνει τα λοιπά τηρούμενα βιβλία δια των λέξεων αναγνωριστική, αναγνωριστική εν μέρει, απορριπτική ή αναβλητική - περαιτέρω έρευνα. Εις το τέλος εκάστης συνεδριάσεως το βιβλίον πρακτικών υπογράφεται παρά του Προέδρου και Γραμματέως και εις το περιθώριον παρά του οικείου εισηγητού εκάστης υποθέσεως.

 

2. Ακριβές απόσπασμα της γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου κοινοποιείται υπό του Γραμματέως εις τον υποβαλόντα την αίτηση αναγνωρίσεως ή εις τον τυχόν ορισθέντα αντίκλητο αυτού. Ταυτοχρόνως ολόκληρος ο σχηματισθείς φάκελλος μετ' αντιγράφου της γνωμοδοτήσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Διεύθυνση Δασικής Ιδιοκτησίας, προς έκδοση της αποφάσεως του Υπουργού, η οποία κοινοποιείται εις την κατά περιφέρεια αρμόδια δασική αρχήν προς επίδοση εις τους ενδιαφερομένους και εκτέλεσή της ως και εις την Γραμματεία του Συμβουλίου.

 

3. Η εκτέλεσις της Υπουργικής αποφάσεως συνίσταται το μεν εις την παράδοσιν της αναγνωριζομένης ως μη δημοσίας εκτάσεως δια λεπτομερούς πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής εις τον ή τους αναγνωρισθέντες ως δικαιούχους, το δε εις την λήψη παντός πρόσφορου μέτρου προστασίας της δημοσίας δασικής εκτάσεως εις ην αφορά η απορριπτική απόφασις.

 

4. Μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας και εφ' όσον οι ενδιαφερόμενοι δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως προσφυγή ή περατώθηκε η διαδικασία επί τυχόν ασκηθείσης προσφυγής είναι δυνατή η επιστροφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών (συμβολαίων, τίτλων, πιστοποιητικών κ.λ.π.) εις τους υποβάλλοντες ταύτα, κατόπιν αιτήσεως αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.