Προεδρικό διάταγμα 510/79 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την παράσταση του κατά τις διατάξεις του παρόντος εγκριθέντος δικαιώματος των κυρίων ή συγκυρίων του βαρυνομένου ακινήτου επί του μεταφερομένου συντελεστού δομήσεως, εκδίδεται τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστού δομήσεως, εις τον οποίον ενσωματώνεται το δικαίωμα τούτο. Ο τίτλος είναι πάντοτε ονομαστικός και διαιρετός, μεταβιβάζεται δε κατά τις διατάξεις του παρόντος δικαιώματος.

 

2. Προς έκδοση του τίτλου προσκομίζονται εις την αρμοδία κεντρική υπηρεσία:

 

α) τα πιστοποιητικά των υποθηκοφυλακείων περί της κατά το άρθρο 6 σημειώσεως εις το περιθώριον των μερίδων του Υποθηκοφυλακείου περί εκδόσεως του Διατάγματος εγκρίσεως της μεταφοράς του συντελεστού, και

 

β) συμπληρωματική έκθεσις περί ελέγχου των τίτλων καλύπτουσα τον χρόνον από της πρώτης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 τοιαύτης εκθέσεως μέχρι και της επομένης της σημειώσεως του ανωτέρω Διατάγματος εις το περιθώριον των οικείων μερίδων και που επισημαίνει τις τυχόν κατά τον χρόνον τούτον επελθούσας μεταβολές. Η έκθεσις συνοδεύεται υπό των αναγκαίων πιστοποιητικών, συντάσσεται δε κατά τα εις την παράγραφο 1 του άρθρου 5 οριζόμενα.

 

3. Εάν εκ της κατά την προηγούμενη παράγραφο συμπληρωματικής εκθέσεως προκύπτει ότι δεν επήλθαν μεταβολές εις τα πρόσωπα των δικαιουμένων να ζητήσουν την μεταφορά συντελεστού, ο τίτλος εκδίδεται βάσει του εκδοθέντος Διατάγματος.

 

4. Εάν εκ της κατά την παράγραφο 2 συμπληρωματικής εκθέσεως και των σχετικών πιστοποιητικών προκύπτει αντιθέτως μεταβολή εις τα πρόσωπα ταύτα, η έκδοσις του τίτλου αναβάλλεται μέχρι της τροποποιήσεως του εκδοθέντος διατάγματος περί εγκρίσεως της μεταφοράς του συντελεστού εκ του συγκεκριμένου βαρυνομένου ακινήτου του. Δια την τοιαύτη τροποποίηση και περαιτέρω διαδικασίαν προς έκδοση του τίτλου, εφαρμόζονται αναλόγως οι προγενέστερες διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

5. Εις πάσας τις περιπτώσεις ο εκδιδόμενος τίτλος περιλαμβάνει:

 

α) το ονοματεπώνυμον των κυρίων ή των συγκυρίων, επ' ονόματι των οποίων εκδίδεται ο τίτλος.

 

β) άκρως συνοπτική μνεία του βαρυνομένου ακινήτου, εξ ου μεταφέρεται ο συντελεστής.

 

γ) ένδειξιν του Διατάγματος ή των Διαταγμάτων, δια των οποίων ενεκρίθη η μεταφορά του συντελεστού τούτου και η ένδειξις των γενομένων σχετικών σημειώσεων των Διαταγμάτων τούτων εις τα οικεία βιβλία των μεταγραφών.

 

δ) το ολικό εμβαδόν του οικοπέδου του βαρυνομένου ακινήτου μέγεθος ε του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 470/1979.

 

ε) τον συντελεστή δομήσεως, ο οποίος ισχύει δια το βαρυνόμενο ακίνητο κατά τον χρόνον εγκρίσεως της μεταφοράς μεγέθη ΣΒ του αυτού ως άνω Διατάγματος κατά περίπτωσιν.

 

στ) το μέρος του συντελεστού τούτου του οποίου ενεκρίθη η μεταφορά και την αναγωγή τούτου εις τετραγωνικά μέτρα μεταφερομένων επιφανειών ορόφων του βαρυνομένου ακινήτου (μεγέθη ΕΒ, ΕΙΣ,Β και ΕΟΡ,Β του αυτού ως άνω Διατάγματος κατά περίπτωσιν).

 

ζ) το εκ της ως άνω εγκριθείσης προς μεταφορά επιφανείας μέρος δια το οποίον ισχύει ο παρών τίτλος, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν μερίζεται εις περισσότερους τίτλους η παράστασις του όλου δικαιώματος εγκριθείσης μεταφοράς συντελεστή.

 

η) την ένδειξιν εάν ο τίτλος είναι ο αρχικώς εκδιδόμενος ή αν εκδίδεται εις αντικατάστασιν προηγουμένου, τον αριθμόν του τίτλου που αντικαθίσταται και την αιτία της αντικαταστάσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους Ε1, Ε2 και Ε3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

6. Ο εκδιδόμενος τίτλος λαμβάνει αύξοντα αριθμόν εκ Βιβλίου Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστών Δομήσεως, τηρουμένου παρά της αρμοδίας κεντρικής υπηρεσίας, υπό του Προϊσταμένου της οποίας και υπογράφεται. Περί της καταχωρήσεως του τίτλου εις το ανωτέρω Βιβλίον συντάσσεται προ της παραδόσεως αυτού εις τους δικαιούχους, επισημειωματική επί του τίτλου πράξις, υπογραφομένη υπό του εντεταλμένου δια την τήρηση του Βιβλίου υπαλλήλου. Του εκδιδομένου τίτλου τηρείται υπηρεσιακό πρωτότυπο τιθέμενο εις τον φάκελλο του Μητρώου.

 

7. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι παραδίδονται εις τους υπέρ ων αυτοί εξεδόθησαν, λαμβανομένων υπ' όψιν και των τυχόν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος όρων, ή τυχόν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου ληφθέντων κατασφαλιστικών μέτρων.

 

8. Περί της εκδόσεως και παραδόσεως του τίτλου εκδίδεται απόφασις του Προϊσταμένου της ανωτέρω αρμοδίας Υπηρεσίας, καταχωρούμενη εις ιδίαν στήλη του Βιβλίου Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστών Δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.