Προεδρικό διάταγμα 510/79

ΠΔ 510/1979: Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το νόμο 880/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 510/1979: Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το νόμο 880/1979, (ΦΕΚ 154/Α/1979), 10-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 9 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/ΦΘ211/31-01-1979 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 106/Β/1979) περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου.

 

3. Την υπ' αριθμόν 488/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή από το βαρυνόμενο ακίνητο

Άρθρο 3: Μελέτη επί του βαρυνόμενου ακινήτου

Άρθρο 4: Συναίνεση μεταφοράς συντελεστή

Άρθρο 5: Έκθεση ελέγχου τίτλων

Άρθρο 6: Σημείωση στα βιβλία μεταγραφών για το βαρυνόμενο ακίνητο

Άρθρο 7: Μητρώο μεταφορών συντελεστή

Άρθρο 8: Έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή

Άρθρο 9: Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 10: Κλοπή, καταστροφή ή απώλεια τίτλων

Άρθρο 11: Διαίρεση των τίτλων

Άρθρο 12: Ακύρωση των τίτλων - απόσβεση του δικαιώματος

Άρθρο 13: Πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή εντός Ζώνης Αγοράς Συντελεστών

Άρθρο 14: Πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή εκτός Ζώνης Αγοράς Συντελεστών

Άρθρο 15: Ταυτόχρονη έκδοση διαταγμάτων έγκρισης μεταφοράς από βαρυνόμενο σε ωφελούμενο ακίνητο

Άρθρο 16: Εκτίμηση των ακινήτων

Άρθρο 17: Ειδικές διατάξεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας επί ωφελούμενων ακινήτων

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 02-07-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.