Προεδρικό διάταγμα 541/78

ΠΔ 541/1978: Περί κατηγοριών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 541/1978: Περί κατηγοριών μελετών, (ΦΕΚ 116/Α/1978), 28-07-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.

 

2. Την από 05-06-1978 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (πρακτικό υπ' αριθμόν ΓΕΜ 11/05-06-1978)

 

3. Την υπ' αριθμόν 531/1978 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Συντονισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Οι μελέτες, αναλόγως του κυρίου αντικειμένου αυτών, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.

2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.

3. Μελέτες Οικονομικές.

4. Μελέτες Κοινωνικές.

5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών.

6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.

7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασις - διατήρησις παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).

8. Στατικές Μελέτες (Μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

9. Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.

10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (Οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές).

11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.

12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναερίων).

13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων).

14. Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).

15. Μελέτες Βιομηχανιών (προγραμματισμός - Σχεδιασμός - Λειτουργία).

16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.

18. Χημικοτεχνικές Μελέτες.

19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.

20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.

21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.

23. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές - Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων).

24. Δασικές Μελέτες (Διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτησις ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου).

25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

26. Μελέτες Αλιευτικές.

27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.

 

Στον επί του Συντονισμού Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-07-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 256/1998 (ΦΕΚ 190/Α/1998), με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.