Προεδρικό διάταγμα 256/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις κατηγορίες μελετών οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 541/1978 προστίθεται και η κατηγορία 27 με τίτλο Περιβαλλοντικές Μελέτες.

 

2. Το αντικείμενο της κατηγορίας 27 περιλαμβάνει:

 

α) τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

β) τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

γ) τις μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας, αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και γενικότερα συνόλων ή στοιχείων φύσης).

 

δ) τις μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους).

 

3. Η εκπόνηση των μελετών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ανατίθεται:

 

α) Για μελέτες που απαιτούν τάξεις πτυχίων Α, Β και Γ της προτεινόμενης κατηγορίας 27 σε Μελετητή ή Γραφείο Μελετών ή σε συμπράξεις Μελετητών ή Γραφείων Μελετών της ίδιας κατηγορίας.

 

β) Για μελέτες με τάξη πτυχίου Δ σε Γραφεία Μελετών, τα ο ποία συγκροτούνται από ατομικά πτυχία Μελετητών της προτεινόμενης κατηγορίας 27 εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον ανήκει σε επιστήμονα της ειδικότητας του μηχανικού με τάξη πτυχίου Β ή Γ και ένα σε επιστήμονα άλλης ειδικότητας (φυσικού ή χημικού ή γεωλόγου, ή δασολόγου, ή γεωπόνου, ή ιχθυολόγου, ή περιβαλλοντολόγου, ή βιολόγου, ή οικολόγου ή άλλης συναφούς επιστημονικής ειδικότητας) με τάξη πτυχίου Β ή Γ.

 

γ) Για μελέτες που απαιτούν τάξη πτυχίου Ε σε Γραφεία Μελετών τα οποία συγκροτούνται από ατομικά πτυχία Μελετητών της προτεινόμενης κατηγορίας 27, εκ των οποίων, τα 2 τουλάχιστον ανήκουν σε επιστήμονες της ειδικότητας του μηχανικού, (ένα εξ αυτών σε τάξη πτυχίου Γ και ένα σε τάξη πτυχίου Β ή Γ και το 1 σε επιστήμονα άλλης ειδικότητας (φυσικού ή χημικού ή γεωλόγου, ή δασολόγου, ή γεωπόνου, ή ιχθυολόγου, ή περιβαλλοντολόγου, ή βιολόγου, ή οικολόγου ή άλλης συναφούς επιστημονικής ειδικότητας) με τάξη πτυχίου Β ή Γ.

 

4. Στις περιπτώσεις όπου η φύση και τα ειδικότερα προβλήματα Περιβαλλοντικών Μελετών ορισμένων έργων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθιστούν αναγκαία τη χρησιμοποίηση ειδικών συνεργατών με αντίστοιχες ειδικότητες, ο εργοδότης ζητεί κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την σύμπραξη των συνεργατών αυτών στην κατάρτιση της Μελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.