Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ταχυδρομικές υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή, με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ), άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών.

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος και με την επιφύλαξη του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Β/1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, νοούνται ως:

 

α) ταχυδρομικό αντικείμενο: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους

 

β) ταχυδρομικές υπηρεσίες: υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

 

ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες: ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 1997/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το νόμο [Ν] 2668/1998 Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 282/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3185/2003 τροποποίηση του νόμου [Ν] 2668/1998, εναρμόνιση με την οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 229/Α/1998).
άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες: ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 1997/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το νόμο [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003) και

 

γ) άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών: υπηρεσίες παρεχόμενες στους ακόλουθους τομείς:

 

υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστολής, όπως mail room management services),
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της διαβίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη,
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος XVIIΑ και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων,
φιλοτελικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και / ή την εναποθήκευση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα), εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, όσον αφορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.