Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p10

Παράρτημα Χ: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αερολιμένα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

Belgocontrol
Brussels International Airport Company
Luchthaven van Deurne
Luchthaven van Oostende
SA Brussels South Charleroi Airport
SA Société de Développement et de Promotion de l' Aéroport de Bierset

 

Δανία

 

Οι αερολιμένες που λειτουργούν βάσει έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφος 55, stk. 1 του lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 της 13-06-2001.

 

Γερμανία
Οι αερολιμένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 38, παράγραφος 2, αριθμός 1 του Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung της 19-06-1964, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21-08-2002.

 

Ελλάς

 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), λειτουργούσα δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 714/1970, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο [Ν] 1340/1983, η οργάνωση της οποίας καθορίζεται δυνάμει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στα Σπάτα, λειτουργούσα δυνάμει του νόμου 2338/1995 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, (ίδρυση της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις).
Οι Φορείς Διαχείρισης σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 158/2002 Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 137/Α/2002)

 

Ισπανία

 

Δημόσιος φορέας Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

 

Γαλλία

 

Αερολιμένες που διοικούνται από δημόσιους οργανισμούς δυνάμει των άρθρων L.251-1, L.260-1 και L.270-1 του Code de l' aviation civile.
Αερολιμένες που λειτουργούν βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας από το κράτος δυνάμει του άρθρου R.223-2 του Code de l' aviation civile.
Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει ενός νομαρχιακού διατάγματος portant autorisation d' occupation temporaire.
Αερολιμένες που έχουν ιδρυθεί από δημόσια αρχή και αποτελούν αντικείμενο σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο L. 221-1 του Code de l'aviation civile.

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την διάθεση αερολιμένων και άλλου τερματικού εξοπλισμού σε αερομεταφορείς, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί αερολιμένων (Επίσημη Εφημερίδα 19/98 και 14/11).

 

Ιρλανδία

 

Οι αερολιμένες του Δουβλίνου, Κορκ και Shannon που διευθύνονται από τον φορέα Aer Rianta - / Irish Airports.
Οι αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας δημόσιας ωφελείας που χορηγήθηκε δυνάμει της Irish Aviation Authority Act 1993, όπως τροποποιήθηκε με την Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, και στους οποίους οι προγραμματισμένες αεροπορικές υπηρεσίες εκτελούνται από αεροσκάφη δημόσιας μεταφοράς επιβατών, ταχυδρομείου ή φορτίου.

 

Ιταλία

 

AAAVTAG.
Φορείς διαχείρισης που έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους.
Φορείς που διαχειρίζονται αερολιμενικές εγκαταστάσεις βάσει παραχώρησης χορηγηθείσας δυνάμει του άρθρου 694 του Codice della navigazione, Regio Decreto, της 30-03-1942, n. 327.
R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

 

Λουξεμβούργο

 

Aéroport du Findel.

 

Κάτω Χώρες

 

Αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 18 και επόμενα του Luchtvaartwet.

 

Αυστρία

 

Φορείς με άδεια να παρέχουν αερολιμενικές εγκαταστάσεις δυνάμει του Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, όπως ισχύει εκάστοτε.

 

Πορτογαλία

 

ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto - Lei n0 404/98, της 18-12-1998,
NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P, που συστάθηκε δυνάμει του Decreto - Lei n0 404/1998, της 18-12-1998,
ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., που συστάθηκε δυνάμει του Decreto - Lei n0 453/1991, της 11-12-1991.

 

Φινλανδία

 

Οι αερολιμένες που διευθύνονται από τον φορέα Ilmailulaitos//Luftfartsverket ή από δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, δυνάμει του ilmailulaki//luftfartslagen (281/1995).

 

Σουηδία

 

Κρατικοί αερολιμένες που διευθύνονται σύμφωνα με το luftfartslagen (1957:297).
Ιδιωτικοί αερολιμένες που λειτουργούν βάσει άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, όταν η άδεια αυτή τηρεί το κριτήριο του άρθρου 2, παράγραφος 3 της οδηγίας.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί μια γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων αερολιμένα ή άλλου τερματικού σταθμού σε αερομεταφορείς.
Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, κατά την έννοια της Airports Act του 1986, που έχει τη διαχείριση αερολιμένα ο οποίος υπόκειται σε οικονομικό κανονισμό δυνάμει του Μέρους IV του εν λόγω Act.
Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα κατά την έννοια της Airports Act του 1986 που έχει τη διαχείριση αερολιμένα, ο οποίος υπόκειται σε οικονομικό κανονισμό δυνάμει του Μέρους IV της εν λόγω Act.
Highland and Islands Airports Limited
Φορέας εκμετάλλευσης αερολιμένα, κατά την έννοια του Airports (Northern Ireland) Order, 1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.