Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 2004/17 οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 134/2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις:

 

α) Της υπ' αριθμόν 2005/51/ΕΚ οδηγίας της Επιτροπής της 07-09-2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της υπ' αριθμόν 2004/17 οδηγίας και του παραρτήματος VIII της υπ' αριθμόν 2004/18/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕL 257/2005).

 

β) Του υπ' αριθμόν 2083/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19-12-2005 περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/EK και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕL 333/2005).

 

γ) Του Κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005 της Επιτροπής, της 07-09-2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EK και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 257/1/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.