Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p11

Παράρτημα XI: Κατάλογος της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Μεταφορά ή διανομή αερίου ή θερμότητας

 

Οδηγία [ΕΟΚ] 1998/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22-06-1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (1)

 

Β. Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού

 

Οδηγία [ΕΟΚ] 1996/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19-12-1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2)

 

Γ. Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού

 

-

 

Δ. Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών

 

-

 

Ε. Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των υπηρεσιών αστικού σιδηρόδρομου, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείου

 

-

 

ΣΤ. Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

Οδηγία [ΕΟΚ] 1997/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15-12-1997 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (3)

 

Ζ. Αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου

 

Οδηγία [ΕΟΚ] 1994/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30-05-1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (4)

 

Η. Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

 

-

 

Θ. Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού

 

-

 

Ι. Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των αερολιμενικών εγκαταστάσεων

 

-

 

(1) ΕΕL 204/1998, σελίδα 1.

(2) ΕΕL 27/1997, σελίδα 20.

(3) ΕΕL 15/1998, σελίδα 14, οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία [ΕΟΚ] 2002/39/ΕΚ (ΕΕL 176/2002, σελίδα 21).

(4) ΕΕL 164/1994, σελίδα 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.