Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p18

Παράρτημα XVIII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) του αναθέτοντος φορέα και της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα συμπληρωματικά έγγραφα.

 

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης (αριθμός (αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

 

3. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή.

 

4. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών.

 

5. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας:

 

α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων ή ψαλίδα,

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων,

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων,

δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

 

6. Να διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή παραχωρείται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

 

7. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

 

8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής.

 

9. Διευκρινίσατε εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για τον αναθέτοντα φορέα.

 

10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

 

11. Διευκρινίσατε, ενδεχομένως, εάν οι πληρωμές πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

12. Διευκρινίσατε εάν οι τυχόν συμβάσεις που ακολουθούν μετά τον διαγωνισμό, θα ανατεθούν στο βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους.

 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

16. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.