Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p19

Παράρτημα XIX: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετυπίας και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και τηλεγραφική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα.

 

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης (αριθμός (αριθμοί) αναφοράς στην ονοματολογία).

 

3. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.

 

4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων.

 

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.

 

6. Ενδεχομένως, απονεμηθέν (απονεμηθέντα) βραβείο (βραβεία).

 

7. Άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

8. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

9. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

10. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

 

11. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.