Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p20

Παράρτημα XX: Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων        

 

α) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32, 34, 35 και 54 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη μορφή που καταρτίσθηκε με τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 34 παράγραφος 1, περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που δημοσιεύονται για το προφίλ αγοραστή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), τηρούν επίσης αυτή τη μορφή καθώς και οι γνωστοποιήσεις της δημοσίευσης.

 

β) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32, 34, 35 και 54 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το προφίλ αγοραστή, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1.

 

Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο σημείο προφίλ αγοραστή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

 

γ) Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 7.

 

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

 

α) Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και των συμπληρωματικών εγγραφών.

 

β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

3. Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων

 

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: http://simap.eu.int.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.