Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p24

Παράρτημα XXIV: Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, των αιτήσεων προεπιλογής καθώς και των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς πρέπει να εξασφαλίζουν, τουλάχιστον, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι:

 

α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, αιτήσεις συμμετοχής, αιτήσεις προεπιλογής καθώς και με τις αποστολές σχεδίων και μελετών, συνάδουν προς τις εθνικές διατάξεις κατ' εφαρμογήν της οδηγίας [ΕΟΚ] 1999/93/ΕΚ (1),

 

β) μπορεί να καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής καθώς και σχεδίων και μελετών,

 

γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων,

 

δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη,

 

ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των υποβαλλομένων πληροφοριών,

 

στ) στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των δεόντως εξουσιοδοτημένων προσώπων,

 

ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες μέσω ταυτόχρονων ενεργειών των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία,

 

η) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ' εφαρμογήν των προαναφερομένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

 

(1) Οδηγία [ΕΟΚ] 1999/93/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της, σχετικά με ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕL 13/2000, σελίδα 12).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.