Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p7

Παράρτημα VII: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και άντλησης πετρελαίου και αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

-

 

Δανία

 

Φορείς κατά την έννοια των εξής νόμων:

 

Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 της 11-06-2002.
Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 της 01-05-1979.

 

Γερμανία

 

Επιχειρήσεις κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13-08-1980

 

Ελλάς

 

Ελληνικά Πετρέλαια ανώνυμη εταιρεία, δυνάμει του νόμου υπ' αριθμού [Ν] 2593/1998 για την αναδιοργάνωση της ΔΕΠ ανώνυμη εταιρεία και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

 

Ισπανία

 

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.
Cambria Europe, Inc.
CNWL oil (España), S.A.
Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.
Conoco limited.
Eastern España, S.A.
Enagas, S.A.
España Canadá resources Inc.
Fugro - Geoteam, S.A.
Galioil, S.A.
Hope petróleos, S.A.
Locs oil company of Spain, S.A.
Medusa oil Ltd.
Muphy Spain oil company
Onempm España, S.A.
Petroleum oil & gas España, S.A.
Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.
Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Taurus petroleum, AN.
Teredo oil limited
Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.
Wintersahll, AG
YCI España, L.C.
Άλλοι φορείς που δρουν δυνάμει του νόμου 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

 

Γαλλία

 

Φορείς επιφορτισμένοι με την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου δυνάμει του Code minier και των εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του διατάγματος υπ' αριθμό 95-427 της 19-04-1995

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου ή αερίου, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 75/09 και 49/11).

 

Ιρλανδία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (authorization, license, permit ή concession) αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει των εξής νομικών διατάξεων:

 

Continental Shelf Act 1968
Petroleum and Other Minerals Development Act 1960
Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992
Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

 

Ιταλία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια (autorizzazione, permesso, licenza ή concessione) αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου ή υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου δυνάμει των εξής νομικών πράξεων:

 

legge 10-02-1953, n. 136
legge 11-01-1957, n. 6, modificata dalla legge 21-07-1967, n. 613
legge 09-01-1991, n. 9
decreto legislativo 25-11-1996, n. 625
legge 26-04-1974, n. 170, που τροποποιήθηκε με το decreto legislativo 23-05-2000, n. 164.

 

Λουξεμβούργο

 

-

 

Κάτω Χώρες

 

Φορείς κατά την έννοια του Mijnbouwwet (01-01-2003).

 

Αυστρία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου σύμφωνα με τον Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, όπως ισχύει εκάστοτε.

 

Πορτογαλία

 

Decreto-Lei n0 109/1994, της 26-04-1994 και Portaria n0 790/1994, της 05-09-1994
Decreto-Lei n0 82/1994, της 24-08-1994 και Despacho n0 A-87/1994, της 17-01-1994.

 

Φινλανδία

 

-

 

Σουηδία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή άντλησης πετρελαίου ή αερίου δυνάμει παραχώρησης σύμφωνα με τον minerallagen (1991:45) ή άδεια σύμφωνα με το lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Πρόσωπα που ενεργούν δυνάμει άδειας που έχει χορηγηθεί ή ισχύει σαν να είχε χορηγηθεί σύμφωνα με την Petroleum του 1998.
Πρόσωπα με άδεια χορηγηθείσα σύμφωνα με την Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) του 1964.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.