Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p8

Παράρτημα VIII: Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

-

 

Δανία

 

Φορείς που αναζητούν ή εξορύσσουν γαιάνθρακες ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του lovbekendtgørelse nr. 569 της 30-06-1997.

 

Γερμανία

 

Επιχειρήσεις αναζήτησης ή εξόρυξης γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων κατά την έννοια του Bundesberggesetz της 13-08-1980

 

Ελλάς

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που αναζητά και εξορύσσει άνθρακα ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του μεταλλευτικού κώδικα του 1973, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 27-04-1976.

 

Ισπανία

 

Alto Bierzo, S.A.
Antracitas de Arlanza, S.A.
Antracitas de Gillon, S.A.
Antracitas de La Granja, S.A.
Antracitas de Tineo, S.A.
Campomanes Hermanos, S.A.
Carbones de Arlanza, S.A.
Carbones de Linares, S.A.
Carbones de Pedraforca, S.A.
Carbones del Puerto, S.A.
Carbones el Túnel, S.L.
Carbones San Isidro y María, S.A.
Carbonifera del Narcea, S.A.
Compañia Minera Jove, S.A.
Compañía General Minera de Teruel, S.A.
Coto minero del Narcea, S.A.
Coto minero del Sil, S.A.
Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.
Endesa, S.A.
Gonzalez y Diez, S.A.
Hijos de Baldomero García, S.A.
Hullas del Coto Cortés, S.A.
Hullera Vasco-leonesa, S.A.
Hulleras del Norte, S.A.
Industrial y Comercial Minera, S.A.
La Carbonífera del Ebro, S.A.
Lignitos de Meirama, S.A.
Malaba, S.A.
Mina Adelina, S.A.
Mina Escobal, S.A.
Mina La Camocha, S.A.
Mina La Sierra, S.A.
Mina Los Compadres, S.A.
Minas de Navaleo, S.A.
Minas del Principado, S.A.
Minas de Valdeloso, S.A.
Minas Escucha, S.A.
Mina Mora primera bis, S.A.
Minas y explotaciones industriales, S.A.
Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.
Minera del Bajo Segre, S.A.
Minera Martín Aznar, S.A.
Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
Muñoz Sole hermanos, S.A.
Promotora de Minas de carbón, S.A.
Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.
Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.
Unión Minera del Norte, S.A.
Union Minera Ebro Segre, S.A.
Viloria Hermanos, S.A.
Virgilio Riesco, S.A.
Άλλοι φορείς που δρουν δυνάμει του Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

 

Γαλλία

 

Φορείς επιφορτισμένοι με την αναζήτηση και άντληση γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων δυνάμει του Code minier και των εκτελεστικών κειμένων, ιδίως του διατάγματος 95-427 της 19-04-1995

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα 75/09 και 49/11).

 

Ιρλανδία

 

Bord na Mona plc., που έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει της Turf Development Act, 1946 έως 1998.

 

Ιταλία

 

Carbosulcis s.p.A.

 

Λουξεμβούργο

 

-

 

Κάτω Χώρες

 

-

 

Αυστρία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης γαιανθράκων ή άλλων στερεών καυσίμων σύμφωνα με τον Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, όπως ισχύει εκάστοτε.

 

Πορτογαλία

 

Empresa Nacional de Urânio.

 

Φινλανδία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης άλλων στερεών καυσίμων σύμφωνα με τον laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

 

Σουηδία

 

Φορείς στους οποίους έχει δοθεί ειδική άδεια αναζήτησης ή εξόρυξης άλλων στερεών καυσίμων βάσει παραχώρησης σύμφωνα με τον minerallagen (1991:45) ή τον lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, ή άδεια σύμφωνα με τον lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Κάθε φορέας με άδεια κατά την έννοια της Coal Industry Act του 1994
Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)
Πρόσωπα που ενεργούν βάσει άδειας αναζήτησης κοιτασμάτων, μεταλλευτικής μίσθωσης ή άδειας εξόρυξης (prospecting license, mining lease, mining license ή mining permission), όπως ορίζονται στο τμήμα 57 παράγραφος 1 της Mineral Development Act (Northern Ireland) του 1969.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.