Προεδρικό διάταγμα 59/07 - Άρθρο p9

Παράρτημα IX: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βέλγιο

 

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
Havenbedrijf van Gent
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
Port autonome de Charleroi
Port autonome de Namur
Port autonome de Liège
Port autonome du Centre et de l'Ouest
Société régionale du Port de Bruxelles//Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

 

Δανία

 

Οι λιμένες που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του lov nr. 326 της 28-05-1999 om havne.

 

Γερμανία

 

Θαλάσσιοι λιμένες που ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τοπικές ή περιφερειακές αρχές (Länder, Kreise, Gemeinden).
Οι λιμένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που υπάγονται στο Hafenordnung δυνάμει του Wassergesetzen των Länder.

 

Ελλάς

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΠ ΑΕ), δυνάμει του νόμου [Ν] 2688/1999
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΘ ΑΕ), δυνάμει του νόμου [Ν] 2688/1999
Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΑ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΒ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΕ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΗΓ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΗ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΛ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΠΑ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΡ ΑΕ), δυνάμει του νόμου 2932/2001
Άλλοι λιμένες, που διέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 649/1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

 

Ισπανία

 

Ente público Puertos del Estado
Autoridad Portuaria de Alicante
Autoridad Portuaria de Almería - Motril
Autoridad Portuaria de Avilés
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Autoridad Portuaria de Baleares
Autoridad Portuaria de Barcelona
Autoridad Portuaria de Bilbao
Autoridad Portuaria de Cartagena
Autoridad Portuaria de Castellón
Autoridad Portuaria de Ceuta
Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao
Autoridad Portuaria de Gijón
Autoridad Portuaria de Huelva
Autoridad Portuaria de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Málaga
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
Autoridad Portuaria de Melilla
Autoridad Portuaria de Pasajes
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Autoridad Portuaria de Santander
Autoridad Portuaria de Sevilla
Autoridad Portuaria de Tarragona
Autoridad Portuaria de Valencia
Autoridad Portuaria de Vigo
Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

 

Γαλλία

 

Ο φορέας Port autonome de Paris, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου 68-917 της 24-10-1968 relative au port autonome de Paris
Ο φορέας Port autonome de Strasbourg, που συστάθηκε δυνάμει της Convention du 20-05-1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, όπως επικυρώθηκε με τον νόμο της 26-04-1924.
Οι αυτόνομοι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων L. 111-1 και επόμενα του Code des ports maritimes.
Οι μη αυτόνομοι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των άρθρων R. 121-1 και επόμενα του Code des ports maritimes.
Οι λιμένες που διευθύνονται από περιφερειακούς ή νομαρχιακούς διοικητικούς οργανισμούς ή λειτουργούν δυνάμει παραχώρησης χορηγηθείσας από περιφερειακούς ή νομαρχιακούς οργανισμούς, δυνάμει του άρθρου 6 του νόμου 83-663 du 22-07-1983 περί συμπληρώσεων του Νόμου 83-8 της 07-01-1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État
Voies navigables de France, δημόσιος οργανισμός που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 124 του Νόμου 90-1168 της 29-12-1990, όπως έχει τροποποιηθεί.

 

Κροατία

 

Οι αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Zakon ο javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, Επίσημη Εφημερίδα υπ' αριθμόν 90/11) οι οποίοι, σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση θαλάσσιων λιμένων, ποτάμιων λιμένων και άλλων τερματικών σταθμών μεταφορών σε φορείς θαλάσσιων ή ποτάμιων μεταφορών, όπως οι φορείς που αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τον νόμο περί θαλάσσιας ναυτιλίας και θαλάσσιων λιμένων (Επίσημη Εφημερίδα 158/03, 100/04, 141/06 και 38/09).

 

Ιρλανδία

 

Οι λιμένες που λειτουργούν δυνάμει των Harbours Acts 1946 - 2000
Ο λιμένας του Rosslare Harbour που λειτουργεί δυνάμει των Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

 

Ιταλία

 

Οι κρατικοί και λοιποί λιμένες που διευθύνονται από λιμεναρχεία (Capitanerie di Porto), δυνάμει του Codice della navigazione, regio decreto της 30-03-1942, n. 327.
Οι αυτόνομοι λιμένες που διοικούνται από φορείς συσταθέντες δυνάμει του άρθρου 19 του Codice della navigazione, regio decreto της 30-03-1942, n. 327.

 

Λουξεμβούργο

 

Ο φορέας Port de Mertert, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του νόμου της 22-07-1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, όπως έχει τροποποιηθεί.

 

Κάτω Χώρες

 

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων των θαλασσίων λιμένων, λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών.

 

Αυστρία

 

Λιμένες του εσωτερικού πλωτού δικτύου που ανήκουν, εν όλω ή εν μέρει, σε Länder ή / και Gemeinden.

 

Πορτογαλία

 

APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 335/1998, της 03-11-1998,
APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 336/1998, της 03-11-1998,
APS - Administração do Porto de Sines, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 337/1998, της 03-11-1998,
APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 338/1998, της 03-11-1998,
APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A, δυνάμει του Decreto - Lei nº 339/1998, της 03-11-1998,
IPN - Instituto Portuário do Norte, δυνάμει του Decreto - Lei nº 242/1999, της 28-06-1999,
ICP - Instituto Portuário do Centro, δυνάμει του Decreto - Lei nº 243/1999, της 28-06-1999,
IPS - Instituto Portuário do Sul, δυνάμει του Decreto - Lei nº 244/1999, της 28-06-1999,
IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, δυνάμει του Decreto - Lei nº 138-A/1997, της 03-06-1997.

 

Φινλανδία

 

Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει του laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista//lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) και λιμένες που έχουν συσταθεί βάσει αδείας δυνάμει του τμήματος 3 του /laki yksityisistä yleisistä satamista//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).
Saimaan kanavan hoitokunta//Förvaltningsnämnden för Saima kanal(Διοικητικό Συμβούλιο του διαύλου Saima).

 

Σουηδία

 

Εγκαταστάσεις λιμένων και τερματικών σταθμών σύμφωνα με τον lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn και το förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιεί μια γεωγραφική περιοχή με σκοπό την παροχή εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού σε μεταφορικές επιχειρήσεις θαλάσσιες ή του εσωτερικού πλωτού δικτύου
Λιμενική αρχή, κατά την έννοια του τμήματος 57 της Harbours Act του 1964
British Waterways Board
Λιμενική αρχή, όπως ορίζεται στο τμήμα 38(1) της Harbours Act (Northern Ireland) του 1970.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ι.2.1 του άρθρου 5 του νόμου 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.