Προεδρικό διάταγμα 5/7/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ένσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας μπορεί να κάνει ένσταση κάθε ενδιαφερόμενος.

 

2. Η ένσταση ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο με κατάθεση στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Μαζί με την ένσταση πρέπει να κατατεθούν και αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν τις απόψεις που υποστηρίζει αυτός που υποβάλλει την ένσταση οπωσδήποτε δε αντίγραφα ή της οικοδομικής άδειας, που τυχόν έχει ή της δήλωσης του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 ή της δήλωσης του αναγκαστικού νόμου 410/1968 ή του τίτλου του νόμου 720/1977.

 

3. Στην ένσταση που κατατίθεται σημειώνεται αμέσως η ημερομηνία και ώρα της εξέτασής της. Για τη σημείωση αυτή λαμβάνει γνώση ο ενδιαφερόμενος υπογράφοντας αμέσως και εάν αρνηθεί να υπογράφει γίνεται σχετική μνεία στην ένσταση και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

4. Η ένσταση εξετάζεται από τετραμελή επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Πολεοδομική Υπηρεσία με απόφαση του Νομάρχη. Το ένα από τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΑΤ. Αν δεν υπάρχει τέτοιος υπάλληλος ή κωλύεται ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη, άλλος τεχνικός υπάλληλος του ίδιου κλάδου ΑΤ από άλλη Νομαρχιακή Υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ορίζεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του Νομάρχη περιέρχεται στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος ως τρίτο μέλος της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ή άλλης Νομαρχιακής Υπηρεσίας. Της Επιτροπής προεδρεύει υπάλληλος του κλάδου ΑΤ.

 

Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από της ημερομηνίας κατάθεσης της ένστασης.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή αναγράφει πάνω στην ένσταση δεκτή ή απορρίπτεται και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της απόφασης υπογράφοντας αμέσως και αν αρνηθεί να υπογράψει ή δεν είναι παρών γίνεται σχετική ενυπόγραφη σημείωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Άλλη ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο δεν απαιτείται. Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική. Αν απορριφθεί η ένσταση το αυθαίρετο κατεδαφίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης είτε από τον κύριο ή συγκύριο του αυθαιρέτου είτε από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 13-01-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 10/Δ/1986).

 

5. Προκειμένου για αυθαίρετα στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου Περιοχής Πλάκας, η τριμελής Επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά την προηγούμενη παράγραφος 4, συγκροτείται στο Γραφείο Πλάκας με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Τα δύο μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι υπάλληλος του Γραφείου Περιοχής Πλάκας και το τρίτο εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Το ένα τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΑΤ, που να υπηρετεί στο Γραφείο Περιοχής Πλάκας. Αν δεν υπηρετεί τέτοιος υπάλληλος στο Γραφείο Περιοχής Πλάκας, ή αυτός κωλύεται, ορίζεται από τον Υπουργό άλλος Τεχνικός υπάλληλος του ίδιου κλάδου ΑΤ από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ορίζεται μέσε σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από τότε που το σχετικό έγγραφο του Υπουργού περιέρχεται στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, ως τρίτο μέλος της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Γραφείου Περιοχής Πλάκας ή του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Της Επιτροπής προεδρεύει υπάλληλος του κλάδου ΑΤ. Εάν στην Επιτροπή μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ, προεδρεύει της Επιτροπής αυτής, ο ανώτερος σε βαθμό, επί δε ισόβαθμων ο αρχαιότερος από αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 16-04-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 317/Δ/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.