Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τίτλος ΣΤ

Κατασκευές

Κωδικός CPV

Τμήμα

Ομάδα

Τάξη

Περιγραφή

Σημειώσεις

45

 

 

Κατασκευές

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: νέες κατασκευές, ανακαίνιση και κανονικές επισκευές

45000000

 

45.1

 

Προετοιμασία εργοταξίου

 

45100000

 

 

45.11

Κατεδάφιση κτιρίων και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

αποξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών
εκκαθάριση εργοταξίων
χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, χωροστάθμηση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, απομάκρυνση βράχων, ανατινάξεις κ.λ.π.
Προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων:

αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει επίσης:

αποστράγγιση εργοταξίων
αποστράγγιση αγροτικών ή δασωδών εκτάσεων

45110000

 

 

45.12

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή παρόμοιους σκοπούς

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20
γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25
διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25
αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20

45120000

 

45.2

 

Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους, έργα πολιτικού μηχανικού

 

45200000

 

 

45.21

Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων
Κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού:

- Γεφυρών (περιλαμβανομένων και των γεφυρών για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και υπογείων διαβάσεων

- Αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες αποστάσεις

- Αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά κέντρα βοηθητικών αστικών έργων

- Συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο

 

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

- υπηρεσίες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20

- ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε 20 26 και 28

- κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23,

- εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 45.3

- αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4

- δραστηριότητες αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20

- διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 74.20

45210000

εκτός:

-45213316

45231000

45232000

 

 

45.22

Κατασκευή επικαλύψεων και πλαισίων στέγης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Κατασκευή στεγών
Τοποθέτηση επικαλύψεων
Στεγάνωση στεγών

45261000

 

 

45.23

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων
Κατασκευή σιδηροδρομικών έργων
Κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων
κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις,γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων
Διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

προκαταρκτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 45.11

45212212 και

DA03

45230000

εκτός:

-45231000

-45232000

-45234115

 

 

45.24

Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει κατασκευή:

Υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κ.λ.π.
Φραγμάτων και αναχωμάτων
Βυθοκορήσεις
Υποβρύχια έργα

45240000

 

 

45.25

Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Κατασκευαστικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη κατασκευών και που απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό:

Κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμπηξης πασσάλων

Γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων

Ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων

Κάμψη χάλυβα

Τοποθέτηση τούβλων και δόμηση λίθων

Ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της ενοικίασης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας

Ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

ενοικίαση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32

45250000

45262000

 

 

45.3

 

Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

 

45300000

 

 

45.31

Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: Εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: Ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων Συστημάτων τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης Οικιακών κεραιών και σηματοληπτών Συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς Συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού Ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων Αλεξικέραυνων κ.λ.π.

45213316

45310000

εκτός:

-45316000

 

 

45.32

Μονώσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: Εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή μόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

στεγανοποίηση στεγών και εξωστών, βλέπε 45.22

45320000

 

 

45.33

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

Υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής

Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Εξοπλισμού και αεραγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού

Συστημάτων καταιονισμού (sprinkler) Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31

45330000

 

 

45.34

Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων

Εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται αλλού

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Αποπεράτωση κτιρίων

 

45400000

 

 

45.41

Επιχρίσεις κονιαμάτων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου), περιλαμβανομένων και των λεπτών σανίδων που χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα

45410000

 

 

45.42

Ξυλουργικές εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά

Εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κ.λ.π.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43

45420000

 

 

45.43

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

Διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

Κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου

παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων

ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες, περιλαμβανομένων αυτών από ελαστικό ή πλαστικές ύλες

επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο

χάρτινων ταπετσαριών τοίχου

45430000

 

 

45.44

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί κτιρίων

χρωματισμοί έργων πολιτικού μηχανικού τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κ.λ.π. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42

45440000

 

 

45.45

Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων

ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή και παρόμοιες δραστηριότητες για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων

άλλες εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

καθαρισμό του εσωτερικού κτιρίων και λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70

45212212 και

DA04

45450000

 

45.5

 

Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή

 

45500000

 

 

45.50

Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με τον χειριστή

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, βλέπε 71.32

45500000

 

(1) Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία NACE.

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμός 3037/1990 του Συμβουλίου, της 09-10-1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕL 293/1990, σελίδα 1), κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμός 761/1993 της Επιτροπής της 24-03-1993 (ΕΕL 83/1993, σελίδα 1).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 213/2008.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.