Κανονισμός 2008/213

Κανονισμός 213/2008: Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κανονισμός 213/2008: Για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, (EEL 74/2008), 15-03-2008.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 05-11-2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 1, και ιδίως το άρθρο 2,
την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών 2, και ιδίως το άρθρο 70 στοιχεία δ) και ε),
την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31-03-2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 3, και ιδίως το άρθρο 79 στοιχεία στ) και ζ),

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθμός 2195/2002 καθιέρωσε το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό την τυποποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους.

 

(2) Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν, σύμφωνα με την εξέλιξη των αγορών και με τις ανάγκες των χρηστών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι χρήστες του CPV σχετικά με βελτιώσεις του κειμένου του CPV. Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν προκειμένου το CPV να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.

 

(3) Για να καταστεί το CPV περισσότερο εύχρηστο, πρέπει αυτό να διαμορφωθεί λαμβάνοντας λιγότερο υπόψη τα υλικά και περισσότερο τα προϊόντα. Αντιστοίχως, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο κύριο λεξιλόγιο, όπως ορίζονται στο ισχύον παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2195/2002, πρέπει να μεταφερθούν στο συμπληρωματικό λεξιλόγιο του ίδιου παραρτήματος και τα τμήματα που είναι διαμορφωμένα περισσότερο με βάση τα υλικά στο ισχύον λεξιλόγιο πρέπει να αναδιανεμηθούν στα άλλα τμήματα.

 

(4) Ο εξορθολογισμός της ιεράρχησης του CPV μέσω της συγκέντρωσης και αναδιανομής των τμημάτων με περιορισμένο αριθμό κωδικών, τα οποία πρέπει εν μέρει να εξετάζονται μαζί, καθώς και των τμημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση, πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να απλουστευθεί η χρήση της ονοματολογίας μέσω της παροχής συνεκτικότερης και περισσότερο ομοιογενούς παρουσίασης.

 

(5) Η ταξινόμηση που αφορά εξοπλισμό και υπηρεσίες σχετικά με την άμυνα πρέπει να βελτιωθεί μέσω της ανασύνταξης των υφιστάμενων και διασκορπισμένων κωδικών σε νέες ομάδες και τάξεις, με σκοπό τη συνεκτικότερη παρουσίαση, και μέσω της προσθήκης νέων κωδικών, όπως η στρατιωτική έρευνα και τεχνολογία.

 

(6) Η διάρθρωση του συμπληρωματικού λεξιλογίου πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως ώστε να δημιουργηθεί μια λογική διάρθρωση με τμήματα διαιρούμενα σε ομάδες, προκειμένου να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως προς το κύριο λεξιλόγιο. Για τους σκοπούς της απλούστευσης που μπορεί να επιφέρει ως προς τη δυνατότητα πλήρους περιγραφής του αντικειμένου μιας σύμβασης και ως προς τη μείωση του αριθμού των κωδικών του κύριου λεξιλογίου, το συμπληρωματικό λεξιλόγιο πρέπει να εμπλουτιστεί και με χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών.

 

(7) Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2195/2002 πρέπει να αντικατασταθεί.

 

(8) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2195/2002, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικούς καταλόγους των τροποποιήσεων που έγιναν το 2003, δεν παρουσιάζει πλέον ενδιαφέρον και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

 

(9) Ως συνέπεια της αναθεώρησης του CPV, πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν και οι ενδεικτικοί πίνακες που παρατίθενται στα παραρτήματα III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2195/2002, οι οποίοι παρουσιάζουν την αντιστοιχία μεταξύ του CPV και, αντιστοίχως, της Προσωρινής κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων (CPC Prov) των Ηνωμένων Εθνών, της Στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE ανάθεση 1) και της Συνδυασμένης ονοματολογίας (CN). Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθούν.

 

(10) Επί την ευκαιρία της αναθεώρησης του CPV, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι κατάλογοι δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με αναφορές στους κωδικούς του CPV που προσδιορίζονται στα παραρτήματα των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, προκειμένου να είναι σε συμφωνία με το αναθεωρημένο CPV, χωρίς να αλλάξει το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών.

 

(11) Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις τεχνικές προσαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στο νέο CPV, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να προβλεφθεί έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

 

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Παράρτημα I: Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Παράρτημα II: Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της CPC PROV

Παράρτημα III: Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της NACE ΑΝΑΘ. 1

Παράρτημα IV: Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της CN

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

 

Βρυξέλλες, 28-11-2007.

 

Για την Επιτροπή

 

Charlie McCreevy

 

Μέλος της Επιτροπής

 

1 ΕΕL 340/2002, σελίδα 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 2151/2003 της Επιτροπής (ΕΕL 329/2003, σελίδα 1).

2 ΕΕL 134/2004, σελίδα 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία [ΕΟΚ] 2006/97/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕL 363/2006, σελίδα 107).

3 ΕΕL 134/2004, σελίδα 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία [ΕΟΚ] 2006/97/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.