Προεδρικό διάταγμα 66/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατά το άρθρο 49 παράγραφος 1 του νόμου 947/1979 παραχωρητήριο περιέχει τα εξής στοιχεία:

 

α) Το ονοματεπώνυμο των κυρίων ή συγκυρίων επ' ονόματι των οποίων εκδίδεται το παραχωρητήριο.

 

β) Συνοπτική μνεία του εισφερομένου ακινήτου.

 

γ) Περιγραφή του παραχωρουμένου ακινήτου κατά θέση, όρια, διαστάσεις και συνολική επιφάνεια καθώς και με αναφορά κάθε ειδικότερου στοιχείου που εξειδικεύει την ταυτότητα αυτού (ιδίως παραπομπή σε κτηματολογικά διαγράμματα).

 

δ) Σημείωση τυχόν υφισταμένων βαρών ή διεκδικήσεων και συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης επί του εισφερομένου ακινήτου όπως αναφέρονται στα προσκομιζόμενα κατά την παράδοση του παραχωρητηρίου σχετικά πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου, που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.

 

ε) Μνεία τυχόν υφισταμένων προσωπικών δουλειών, όπως προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας του εισφερομένου ακινήτου που μεταφέρονται στο παραχωρούμενο ακίνητο.

 

2. Μετά την έκδοση του παραχωρητηρίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν προσκομίζοντας πιστοποιητικά του οικείου υποθηκοφυλακείου περί μη εκποιήσεως, μη διεκδικήσεως και βαρών, αναφερομένων στα εισφερθέντα στον αναδασμό ακίνητα. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί την αυτή ή την αμέσως προηγούμενη ημέρα της παραδόσεως του παραχωρητηρίου.

 

Εάν από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά προκύπτει η ύπαρξη διεκδικήσεως, προσωπικών δουλειών ή βαρών επί του εισφερθέντος ακινήτου αυτά σημειώνονται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία επί του παραχωρητηρίου προ της παραδόσεως του στον δικαιούχο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 49 του νόμου 947/1979.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.