Νόμος 947/79 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Ρύθμιση εμπράγματων σχέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παραχώρησις των νέων ακινήτων, ως ταύτα διαμορφώνονται δια του υπό του άρθρου 44 παράγραφος 3 προβλεπομένου πολεοδομικού σχεδίου, προς τους κατά τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου καθοριζόμενους δικαιούχους,ενεργείται δια πράξεως της επιτροπής του άρθρου 45 κυρούμενης δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου. Επί τη βάσει της κυρωθείσης ταύτης πράξεως, ο νομάρχης εκδίδει δι' εκάστην ιδιοκτησία παραχωρητήριον. Το παραχωρητήριον παραδίδεται εις τον σε αυτό αναγραφόμενο δικαιούχο συντασσόμενης επ αυτού σχετικής πράξεως, επί τη προσκομίσει υπό του δικαιούχου πιστοποιητικού μη εκποιήσεως, μη διεκδικήσεως και βαρών,εκδοθέντος την αυτήν ή την αμέσως προηγούμενη της παραδόσεως ημέραν και αναφερομένου εις το η εις τα ακίνητα δια των οποίων ο προς ον η παραχώρησις μετέχει εις τον αναδασμό. Τυχόν διεκδικήσεις ή βάρη σημειώνονται εις ιδιαιτέρα θέσιν στο παραχωρητήριο μετά μνείας των σχετικών στοιχείων. Το ούτως εκδοθέν και παραδοθέν παραχωρητήριον αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας επί του ή των ως άνω νέων ακινήτων, μεταγράφεται δε και αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως υπό της αρχής.

 

2. Από της μεταγραφής του παραχωρητηρίου, ο προς ον η παραχώρησις του νέου ακινήτου απόλλυσι παν δικαίωμα επί του ή των εισφερομένων εις τον αναδασμό ακινήτων του και αποκτά πρωτοτύπως κυριότητα επί του εις αυτόν παραχωρουμένου, δικαιούμενος να επιληφθεί τής νομής του. Εάν το νέον ακίνητο κατέχεται υπό τρίτου, ο προς ον η παραχώρησις δικαιούται να αξιώσει την εις αυτόν παράδοσιν κατά την διαδικασίαν των άρθρων 733 και 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

3. Εάν το εισφερόμενο ακίνητο διεκδικείται υπό του τρίτου, από της μεταγραφής του παραχωρητηρίου αντικείμενον της δίκης καθίσταται το νέον ακίνητο. Επί διεκδικήσεως τμήματος ή ιδανικού μεριδίου επί του εισφερομένου ακινήτου αντικείμενον αυτής καθίσταται από της ως άνω μεταγραφής η αξία τούτου, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των άρθρων 1097, 1098 και 1099 του Αστικού Κώδικα. Ο διεκδικών όμως δικαιούται κατά την πρώτην μετά την μεταγραφήν του παραχωρητηρίου διαδικαστική πράξη ή άλλως, δι' εξωδίκου δηλώσεώς του επιδιδόμενης δια δικαστικού επιμελητού εντός εξαμήνου από της μεταγραφής να δηλώσει ότι εμμένει εις την διεκδίκηση τμήματος ή ιδανικού μεριδίου αυτούσιου, πλην αν ή άσκησις της ευχέρειας ταύτης θα ήγεν εις την δημιουργίαν μη αρτίων οικοπέδων, ή είναι ασυμβίβαστος προς την πολεοδομική μελέτη ή γίνεται καταχρηστικά. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και επί διεκδικήσεως ενός εκ περισσότερων εισενεχθέντων ακινήτων, έναντι των οποίων παραχωρήθηκε ενιαίο νέον ακίνητο.

 

4. Πραγματικές δουλείες υφιστάμενες μεταξύ ακινήτων εκ των οποίων το εν τουλάχιστον περιλαμβάνεται εις τον αναδασμό αποσβέννυται.

 

5. Προσωπικές δουλείες επί του εισφερομένου ακινήτου μνημονεύονται εις το παραχωρητήριον αντικείμενον δε τούτων από της μεταγραφής του παραχωρητηρίου καθίσταται το νέον ακίνητο. Εάν η δουλεία υφίστατο επί τμήματος του εισφερομένου ακινήτου ή επί ιδανικού μεριδίου τούτου ή επί ενός εκ περισσότερων εισφερομένων ακίνητων έναντι παράλογο ιδανικό μερίδιον τούτου.

 

6. Υποθήκη η προσημείωσις επί του εισφερομένου ακινήτου μνημονεύεται εις το παραχωρητήριον, από της μεταγραφής του οποίου αντικείμενον της υποθήκης ή προσημειώσεως καθίσταται το νέον ακίνητο. Περί της τοιαύτης μεταβολής γίνεται σημείωσις εις τα βιβλία υποθηκών κατά το άρθρο 1313 του Αστικού Κώδικα. Υποθήκη υφισταμένη επί ενός εκ των περισσότερων εισφερομένων ακινήτων, έναντι των οποίων παραχωρήθηκε ενιαίο νέον ακίνητο, εκτείνεται εφ' ολοκλήρου τούτου. Υποθήκη υφισταμένη επί του εισφερομένου ακινήτου, έναντι του οποίου παραχωρήθηκαν περισσότερα νέα ακίνητα εκτείνεται εφ όλων τούτων, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1270 του Αστικού Κώδικα και αν έτι η υποθήκη είχε παραχωρηθεί δι' ιδιωτικής βουλήσεως. Επί περισσότερων υποθηκών εγγεγραμμένων επί διαφόρων εισφερομένων ακινήτων έναντι των οποίων παραχωρήθηκε ενιαίο νέον ακίνητο, εκάστη τούτων περιορίζεται εις ανάλογη προς την αξίαν του δι' αυτής βαρυνομένου ακινήτου ιδανικό μερίδιον του νέου ακινήτου.

 

7. Συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεσις επί του εισφερομένου ακινήτου μνημονεύεται εις το παραχωρητήριον από δε της μεταγραφής τούτου αυτή έχει ως αντικείμενον το παραχωρηθέν νέον ακίνητο. Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως. Δια την επίσπευση του πλειστηριασμού εκδίδεται πάντοτε νέον πρόγραμμα, των σχετικών προθεσμιών αρχομένων από της ως άνω μεταγραφής.

 

8. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου μετά πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημοσίων Έργων καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερα περιεχόμενον των παραχωρητηρίων, η διαδικασία εκδόσεως, παραδόσεως και μεταγραφής τούτων, τα της σημειώσεως των υφισταμένων υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.