Προεδρικό διάταγμα 6/2/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα των άρθρων 2 και 3 των οποίων οι χρήσεις καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

2. α) Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,5 στα:

 

Σε ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 29Α, 18, 20, 51, 52, 52Α, 53, 96Α, 26 97, 98, 103, 108, 107, 106, 109, 136, 143, 142, 137, 272, 273, 276, 277, 296, 295, 290, 294, 293, 297, 298, 257 260, 265, 286, 280, 256, 261, 264, 286, 281, 253, 348, 314, 353, 423, 424, 425, 422, 417, 416, 401, 400, 449, 448, 450, 496, 492, 489, 488, 474, 476, 477, 429Α, 426, 428, 430, 475, 472, 471, 493, 494, 498, 499, 454, 455, 447, 514Α, 528, 529, 548, 515Α, 515, 516, 591, 579, 575, 557, 525, 549, 556, 555, 554, 526, 558, 510, 520, 509, 513, 727, 728, 749, 755, 756, 766, 841, 859, 858, 861, 875, 879, 881, 910, 835, 834, 720, 722, 723, 724.
Στα οικοδομικά τετράγωνα 278 και 292 εξαιρουμένων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στην οδό Σαρανταπόρου.
Στα οικοδομικά τετράγωνα 344, 349 και 312 εξαιρουμένων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στην οδό Σαρανταπόρου.
Στα οικοδομικά τετράγωνα 319, 318, 317, 391, 392, 209, 208 εξαιρουμένων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.
Στο οικοδομικό τετράγωνο 320 εξαιρουμένου του γωνιακού οικοπέδου στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Σαρανταπόρου.
Στο οικοδομικό τετράγωνο 54 εξαιρουμένων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στις οδούς Λέσβου και Αλωνίων.
Στα οικοδομικά τετράγωνα 351 και 352 εξαιρουμένων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου Β (Γρηγορίου Λαμπράκη) και Κορυτσάς.
Στα οικοδομικά τετράγωνα 122, 126 και 128 εξαιρουμένων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στην οδό Σωκράτους.

 

β) Στο οικοδομικό τετράγωνο 110 ορίζεται συντελεστής δόμησης: 1,0.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 11-02-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 89/Δ/1995).

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10,50 m με εξαίρεση τα οικοδομικά τετράγωνα κατά μήκος της Εθνικής οδού στα οποία το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 11 m.

 

4. α) Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 350 m2. Κατ' εξαίρεση, για κτίρια του δημόσιου τομέα καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μπορεί η επιφάνειά τους να είναι μεγαλύτερη μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

β) Από την παραπάνω ρύθμιση (α) εξαιρούνται τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό, όπως και τα οικόπεδα που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 711, 712, 513, 518, 519, 510, 454, 520, 509, 455, 447 και εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο στις οδούς Ηλυσίων, Ελαίων και 25ης Μαρτίου και σε βάθος ως έχει το οικόπεδο κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

5. Το κτίριο τοποθετείται μέσα στο οικόπεδο σε θέση ώστε να αφήνεται από τα πίσω και πλάγια όρια αυτού απόσταση Δ, όπως ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Εξαιρούνται τα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί προ της 23-08-1977.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 27253/2003 απόφασης (ΦΕΚ 783/Δ/2003).

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

7. Για τα κτίρια καταστημάτων, γραφείων και Τραπεζών απαιτείται μια θέση στάθμευσης αυτοκινήτων ανά 25 τετραγωνικά μέτρα κτιρίου.

 

8. Για την ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών και λοιπών πινακίδων, στηριγμάτων.

 

Εξαιρούνται οι πληροφοριακές πινακίδες των οδών, πλατειών, κτιρίων δημοσίας χρήσεως, ανακοινώσεων του δήμου, η θέση και η μορφή των οποίων εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Σε περίπτωση αναγραφής της επιγραφής και με ξενόγλωσσα στοιχεία, αυτά θα είναι διακριτικά και μικρότερου μεγέθους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 6 του από 25-11-1997 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1099/Δ/1997).

 

9. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εκτός του περιγράμματος της κάλυψης του κτιρίου. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987) δεν εφαρμόζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 27253/2003 απόφασης (ΦΕΚ 783/Δ/2003).

 

10. Στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, αποτυπώνεται και η κατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης) του κοινόχρηστου χώρου κατά το πρόσωπο του οικοπέδου, συσχετιζόμενη με τις προβλεπόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη εισόδους στο οικόπεδο πεζών και οχημάτων.

 

Εφόσον, κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας, διαπιστώνεται ύπαρξη σημαντικής βλάστησης που πρέπει να διατηρηθεί, υποδεικνύεται η καταλληλότερη θέση των εισόδων, με τρόπο ώστε να μη θίγεται, πάντως, η δυνατότητα δόμησης του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 27253/2003 απόφασης (ΦΕΚ 783/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.