Προεδρικό διάταγμα 6/8/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων υπαγομένων στον τομέα Ι που φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρο 1 και καθορίζονται ως εξής:

 

Α. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία μετά την πράξη εφαρμογής έχουν ελάχιστο πρόσωπο 12 m και ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 25% της επιφάνειας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους του συμπαγούς στηθαίου.

 

6. Τα κτίρια σε κάθε θέση δεν δύναται να υπερβούν το μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους και μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.

 

7. Ο υπέργειος στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης σε κάθε άρτιο οικόπεδο δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20 m2.

 

Β. Για τις επισκευές και προσθήκες για εκσυγχρονισμό των υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,3.

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους του συμπαγούς στηθαίου.

 

5. Τα κτίρια σε κάθε θέση δεν δύνανται να υπερβούν το μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους και μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.

 

6. Ο υπέργειος στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης σε κάθε άρτιο οικόπεδο δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20 m2.

 

Γ. Για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, ορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

4. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του χώρου τουλάχιστον 4 m.

 

5. Τα κτίρια σε κάθε θέση δεν δύναται να υπερβούν το μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους και μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.

 

Δ. Στα τμήματα του παραπάνω τομέα Ι που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία Ι)α, επί πλέον των καθοριζομένων στις ενότητες Α και Β ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Ο υπέρ το ισόγειο όροφος δεν μπορεί να έχει επιφάνεια μεγαλύτερη του 40% του συντελεστή δόμησης.

 

2. Το ύψος του μονώροφου τμήματος σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4,5 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.