Προεδρικό διάταγμα 6/8/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μορφολογικοί όροι και περιορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί του δώματος των κτιρίων και καθ' υπέρβαση του μέγιστου ύψους αυτών επιτρέπεται η κατασκευή καπνοδόχου και παραδοσιακής κλεβάνης επίσκεψης του δώματος. Το μέγιστο ύψος κατασκευής της κλεβάνης ορίζεται 1,20 m μετρούμενο από τη στάθμη του δώματος και οι μέγιστες διαστάσεις κάτοψης της σε 1,00 x 1,20 m.

 

2. Ανεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να επιβάλλει περιορισμούς ως προς την τοποθέτηση των κτιρίων στο οικόπεδο ώστε:

 

α) Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.

γ) Να προστατεύονται θέες και όμορα παραδοσιακά κτίρια.

δ) Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

3. Το άθροισμα των επιφανειών των πάσης φύσεως ανοιγμάτων σε κάθε όψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της επιφάνειας αυτής, εφόσον η μορφολογία των όψεων των κτιρίων ακολουθεί τις αρχές της αυστηρά μιμητικής μορφολόγησης σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/Δ/1976).

 

4. Στην περίπτωση που η μορφολόγηση του κτιρίου ακολουθεί τις σύγχρονες μορφολογικές αντιλήψεις σύμφωνα με την παράγραφο 2Β του κεφαλαίου Γ του άρθρου 8 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/Δ/1976) για τους καλυμμένους σε εσοχή εξώστες (λότζιες), ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 8 παράγραφος 1)Α)γ του ιδίου προεδρικού διατάγματος για μιμητική μορφολόγηση με την πρόσθετη δυνατότητα οι εξώστες αυτοί να μπορούν να εκτείνονται και μέχρι ολόκληρο το μήκος της πρόσοψης.

 

5. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του χώρου που δημιουργείται κάτω από υπάρχουσες κλίμακες ανόδου για κύρια χρήση ή σαν χώρος εξυπηρέτησης καταστήματος.

 

6. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων πρέπει να παρουσιάζουν ελαφρότητα κλίση προς τα έσω, ώστε να επιτυγχάνεται η χαρακτηριστική μείωση των αρχιτεκτονικών όψεων κατά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

 

Η εσοχή της στέψης σε σχέση με την βάση του κτίσματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,05 έως 0,10 cm, αναλόγως του ύψους των κτιρίων.

 

7. Επιτρέπεται η τοποθέτηση οριζόντιων πετάσσων (τεντών) μόνον επί των αυλών των οικοδομών ως και επί των κοινοχρήστων πεζοδρόμων και πλατειών.

 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι τέντες δύνανται να φθάνουν μέχρι τον άξονα του ως άνω κοινόχρηστου χώρου και για την κατασκευή τους απαιτείται σύμφωνη γνώμη του δήμου. Οι ως άνω τέντες τοποθετούνται επί κινητού (λυόμενου) σκελετού.

 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σταθερού με την έννοια του μόνιμου σκελετού. Επιβάλλεται δε η απομάκρυνση του σκελετού μετά την αφαίρεση της τέντας, απαγορευμένης της έστω και εποχιακά παραμονής του.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των τεντών ορίζεται σε 2,40 m από την επιφάνεια του εδάφους.
Απαγορεύονται η τοποθέτηση κεκλιμένων ή κατακόρυφων τεντών καθώς και κάθε άλλου είδους πρόχειρο στέγαστρο γενικώς.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατασκευή οριζόντιων σκιαδιών από καλαμωτή μόνον εντός αυλών. Το μέγιστο ύψος των σκιαδιών ορίζεται σε 2,40 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή μονίμων προστεγασμάτων επί των όψεων των κτιρίων.
Τα υποστηλώματα των τεντών κατασκευάζονται αποκλειστικώς εκ ξύλου.
Οι τέντες είναι αποκλειστικά από μονόχρωμο ύφασμα, χρώματος λευκού.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων επί αυλών και δωμάτων.

 

8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εξωτερικών βιτρινών (προθηκών) επί των κοινόχρηστων χώρων.

 

Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση προθηκών στις πλαϊνές παρειές (τοίχους) των κλιμάκων ανόδου στον όροφο και γενικά η χρησιμοποίηση των παρειών αυτών ως βιτρινών καταστημάτων.

 

9. Η μορφή και τα υλικά του εξοπλισμού των καταστημάτων (καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

10. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Τοπική Αυτοδιοίκηση) και γενικά κάθε εργασία που αφορά στην διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμάτων προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και εκτελείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεων τους ώστε να μην προσβάλλεται το περιβάλλον.

 

11. Καθορίζονται όροι προστασίας όλων των παλαιών, παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων, του οικισμού για λόγους διάσωσης της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του.

 

α. Παραδοσιακό θεωρείται κατά την κρίση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου το εκάστοτε αρχικό κτίριο με τα επιμέρους αρχιτεκτονικά - καλλιτεχνικά στοιχεία του και τα στοιχεία του περιβάλλοντος αυτό χώρου (μάντρες, αυλόθυρες, φούρνοι, πηγάδια, στέρνες, βοτσαλωτά ή λιθόστρωτα δάπεδα) όπως και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα καθ' ύψος ή κατ' επέκταση του κτιρίου υπάρχοντα προσκτίσματα ή τα στοιχεία και επεμβάσεις πάσης φύσεως που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο.

 

Ο καθορισμός των προσκτισμάτων αυτών που επιβάλλεται να αφαιρεθούν ή να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα γίνεται από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, καταστροφή ή οποιαδήποτε αλλοίωση των παραδοσιακών κτιρίων της περιοχής, όπως επίσης και των επιμέρους αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων αυτών.

 

γ. Απαγορεύεται η κατεδάφιση των παλαιών πέτρινων τοίχων των κτιρίων και η αντικατάσταση τους με φέροντα οργανισμό και τοίχους πληρώσεως από σύγχρονα υλικά.

 

δ. Απαγορεύεται η εκσκαφή για δημιουργία υπόγειου χώρου ή για υποβίβαση της υπάρχουσας στάθμης του ισογείου στα παραδοσιακά κτίρια. Επίσης απαγορεύεται η καταστροφή ή αλλοίωση των κοινόχρηστων παραδοσιακών αυλών (πεζούλες) προ των κτιρίων.

 

ε. Απαγορεύεται η καταστροφή των παραδοσιακών κλιμάκων ανόδου στον όροφο καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση αλλοιώνει την αρχική μορφή τους.

 

στ. Απαγορεύεται η διεύρυνση των παλαιών παραθύρων για δημιουργία βιτρινών καταστημάτων καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση των ανοιγμάτων των παραδοσιακών κτιρίων.

 

12. Σε ότι αφορά το ύψος των κτιρίων και το συντελεστή δόμησης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις το άρθρο 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και του άρθρου 41 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) καθ' ο μέρος ορίζεται από το παρόν.

 

α) Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης στην περιοχή του άρθρου 1 είτε αυτός προέρχεται από την ίδια περιοχή ή από αλλού.

 

β) Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός της περιοχής του άρθρου 1 απαιτείται: οικοδομική άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ) Κάθε κατασκευή ή δραστηριότητα που εκτελείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος καθώς και των διατάξεων του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/Δ/1976) είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις όπως ισχύουν, είτε αφορά παράβαση ως προς τους όρους δόμησης, την ογκομετρία, τη διάταξη των κτιρίων και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων των οικοπέδων, τη μορφολογική σύνθεση των κτιρίων, κατασκευαστικούς τρόπους και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τη διαρρύθμιση και επίπλωση εξωτερικών χώρων, τις επιγραφές, το δημοτικό φωτισμό, την επικάλυψη και εξοπλισμό οδών ή τις επεμβάσεις επί των παραδοσιακών κτιρίων.

 

δ) Οι μελέτες δύναται να υποβάλλονται στο στάδιο της προμελέτης, προκειμένου να γίνει προέγκριση των αρχών της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

 

ε) Με την οριστική μελέτη υποβάλλονται πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών:

 

1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου εμφαίνονται οι υψομετρικές καμπύλες της υφιστάμενης κατάστασης και (τυχόν) πρόταση διαμόρφωσης αυτού.

 

2. Έγχρωμες φωτογραφίες με άποψη της οδού και προς τις δύο πλευρές του κτιρίου ώστε να φαίνονται το λιγότερο 2 κτίρια εκατέρωθεν, ή οικόπεδα καθώς και οι φωτογραφίες των απέναντι κτιρίων.

 

3. Τεχνική περιγραφή με αναλυτική αναφορά στο είδος των χρησιμοποιουμένων υλικών και στους χρωματισμούς.

 

4. Σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης υφιστάμενου κτιρίου υποβάλλονται έγχρωμες φωτογραφίες του κτιρίου και όλων των όψεων και του εσωτερικού χώρου αυτού, ώστε να φαίνονται όλα τα μορφολογικά και καλλιτεχνικά στοιχεία του.

 

13. Για τη σύνδεση της οικοδομής με ρεύμα, πέραν της αυτοψίας απαιτείται η υποβολή φωτογραφιών του κτιρίου όπως τελικά έχει δομηθεί, οι οποίες θεωρούνται, εφ' όσον το κτίριο ανταποκρίνεται στην εκδοθείσα οικοδομική άδεια. Άλλως δε χορηγείται άδεια σύνδεσης.

 

14. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/Δ/1976) πλην της παραγράφου 7 του άρθρου 7, του εδαφίου στ της παραγράφου 1Α του άρθρου 8, της παραγράφου Γ)β του άρθρου 8, της παραγράφου 2)Β του άρθρου 8 και του εδαφίου ι της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κεφαλαίου Γ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.