Προεδρικό διάταγμα 71/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τις αρμοδιότητες που διατηρήθηκαν υπέρ του Υπουργού Οικονομικών, μεταβιβάζονται στους Νομάρχες οι εξής:

 

1. Η έγκριση της κατά νόμο παράτασης της προθεσμίας εξαγωγής στην αλλοδαπή εγχώριων προϊόντων, τα οποία αλατίστηκαν με αλάτι που χορηγήθηκε με ελαττωμένη τιμή (άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2027/1952 (ΦΕΚ 67/Α/1952)).

 

2. Η έκδοση απόφασης καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης Αγαθοεργών Καταστημάτων Ζακύνθου και Κοινοτήτων Λευκάδας (άρθρο 72 του νόμου [Ν] 542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/1977)).

 

3. Η δωρεάν παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (άρθρο 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νομού [Ν] 513/1976 (ΦΕΚ 356/Α/1976)).

 

4. Η μεταβίβαση κατά κυριότητα ή παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου για τη στέγαση και εκπαίδευση ή κατασκήνωση Προσκόπων ή Ενώσεων παλαιών Προσκόπων, (άρθρου 3 του νόμου [Ν] 440/1976 (ΦΕΚ 257/Α/1976)).

 

5. Η έκδοση απόφασης για τη δημιουργία παραλίας, (άρθρο 6 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 13 του νομού [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980)).

 

6. Η έκδοση απόφασης για παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας για την κατασκευή επ' αυτών έργων οποιασδήποτε αξίας, (άρθρο 12 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α/1940).

 

7. Η έκδοση αποφάσεων, πράξεων , εγκρίσεων και προσκλήσεων, που αφορούν Ιδρύματα και Κληροδοτήματα γενικά, οι σκοποί των οποίων εκτελούνται αποκλειστικά σε ένα Νομό, και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί εσόδων-εξόδων αυτών δεν υπερβαίνουν τα 10.000.000 δραχμές, αναφέρονται δε στα κατωτέρω άρθρα, όπως ισχύουν, του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών: άρθρα 6-8 παράγραφος 3,10 παράγραφος 2, 13 παράγραφος 2, 14, 17 παράγραφοι 2 και 3, 18, 23 παράγραφοι 2 και 3, 26, 27 παράγραφος 3, 28 παράγραφος 3, 29 παράγραφοι 1, 2 και 4, 32 παράγραφοι 1, 2 και 3, 69 παράγραφος 3, 71 παράγραφος 1, 73 παράγραφος 3, 74 παράγραφος 1, 78 παράγραφοι 1 και 2, 80, 81 παράγραφοι 1 και 2, 82 σε συνδυασμό με 31, 32 και 33, 83 παράγραφος 1, 85 σε συνδυασμό με 32, 33 και 82, 86 παράγραφοι 4 και 6, 87, 88, 89 παράγραφοι 2 και 3, 90 παράγραφοι 4 και 5, 91, 91 σε συνδυασμό με 32, 33 και 82, 92 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με 50, 92 παράγραφος 2, 93 παράγραφοι 1 και 2, 94, 100 παράγραφος 4,102 παράγραφοι 1 και 4, 103 παράγραφοι 1 και 2, 107 παράγραφος 2, 108 παράγραφοι 3 και 5, 112 παράγραφοι 2 και 3, 140 παράγραφοι 1, 2 και 3.

 

8. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής σε πρόσωπα που υπέδειξαν ανταλλάξιμα κτήματα, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης ανταλλαξίμου Περιουσίας (άρθρο 12 παράγραφος 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 5713/1957 (ΦΕΚ 116/Α/1957).

 

9. Η έγκριση εξάλειψης υποθηκών επί ανταλλαξίμων κτημάτων (άρθρο 15 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 3713/1957 (ΦΕΚ 116/Α/1957)).

 

10. Η παράταση προθεσμίας προσκόμισης πιστοποιητικών αποβίβασης μεταφορτωμένων εμπορευμάτων (άρθρο 59 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918)).

 

11. Η έκδοση απόφασης για ολική ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και άλλους οφειλόμενους φόρους ή τέλη που βαρύνουν εμπορεύματα, τα οποία είναι αποταμιευμένα στις δημόσιες τελωνειακές αποθήκες αποταμίευσης ή στις αποθήκες της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ή βλαβεί από τύχη ή ανώτερη βία, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (άρθρο 61 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918)).

 

12. Η έκδοση απόφασης για παράταση των προθεσμιών αποταμίευσης των περιπτώσεων των άρθρων 54 και 57 του νόμου [Ν] 1165/1918 (άρθρο 62 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918)).

 

13. Η έκδοση απόφασης για απαλλαγή των αποταμιευτών, ολικώς ή μερικώς, από την ευθύνη της πληρωμής του υπόλοιπου ποσού στις περιπτώσεις που το εκπλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε καλύπτει μέρος μόνο του ποσού των οφειλομένων δασμών και λοιπών φόρων (άρθρο 63 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918)).

 

14. Ο ορισμός Τελωνειακού Ταμία (άρθρο 5 του από [ΒΔ] 16-05-1953 βασιλικού διατάγματος περί κανονισμού καθηκόντων και αρμοδιότητος τελωνειακών υπαλλήλων και ανδρών τελωνοφυλακής (ΦΕΚ 140/Α/1953)).

 

15. Η αυξομείωση των πιστώσεων των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών των Ειδικών Φορέων, που ανήκουν στο ίδιο Υπουργείο (άρθρο 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1337/1973 (ΦΕΚ 26/Α/1973)).

 

16. Ο χαρακτηρισμός των πιστώσεων του Προϋπολογισμού ως δεκτικών εκδόσεων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (άρθρο 6 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 (ΦΕΚ 205/Α/1969)).

 

17. Η έγκριση έκδοσης αντιγράφων γραμματίων είσπραξης, που αποτελέστηκαν, λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού, τα οποία έχουν εκδοθεί από τα Δημόσια Ταμεία της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας (άρθρο 44 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 (ΦΕΚ 205/Α/1969)).

 

18. Η απαλλαγή των αριστούχων σπουδαστών από την υποχρέωση επιστροφής των σπουδαστικών δανείων που έλαβαν (άρθρο 5 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 725/1976 (ΦΕΚ 262/Α/1976)).

 

19. Η έγκριση Προϋπολογισμού του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (άρθρο 8 παράγραφος 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 86/1955 (ΦΕΚ 326/Α/1955)).

 

20. Η έγκριση προϋπολογισμού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (άρθρο 10 παράγραφοι 4, 5 και 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 449/1970 (ΦΕΚ 51/Α/1970)).

 

21. Η έγκριση προϋπολογισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 99/1973 (ΦΕΚ 173/Α/1973)).

 

22. Η έκδοση απόφασης ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 15 του νόμου 3200/1955, για διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο μέχρι του ποσού των 800.000 δραχμών (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 705/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970), παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

23. Η έκδοση απόφασης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 του νόμου 3200/1955 για την άρση της απαγόρευσης αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας κ.λ.π. για ποσό μέχρι 2.000.000 δραχμών (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 705/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970), νόμος [Ν] 395/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθμός 126643/32346/1976 (ΦΕΚ 1066/Β/1976)).

 

24. Η επαναβεβαίωση χρεών που διαγράφηκαν ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 του νόμου 3200/1955, για ποσό μέχρι 800.000 δραχμών (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 705/1970 (ΦΕΚ 235/Α/1970), παράγραφος 4 του άρθρου 82 του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

25. Η απόφαση για τη έγκριση κατάσχεσης της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας πτωχού οφειλέτη Δημοσίου, αν δεν έχουν παύσει οι εργασίες της πτώχευσης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, που προκαλείται με πρόταση του Διευθυντή του Ταμείου (άρθρο 62 παράγραφος 4 και άρθρο 67 παράγραφος 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

26. Η απόφαση για την έγκριση προσωπικής κράτησης πτωχού οφειλέτη του Δημοσίου, αν δεν έχουν παύσει οι εργασίες της πτώχευσης ή εφόσον έχουν παύσει από έλλειψη ενεργητικού και ο πτωχός έχει κηρυχθεί συγγνωστός, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας, που προκαλείται με πρόταση του Διευθυντή του Ταμείου (άρθρο 62 παράγραφος 4 και άρθρο 67 παράγραφος 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

27. Η απόφαση για την αποφυλάκιση των αλλοδαπών που είναι άποροι και κρατούνται για ποινή από λαθρεμπόριο ή Τελωνειακή παράβαση (άρθρο μόνο του αναγκαστικού νόμου [Ν] 514/1968 (ΦΕΚ 186/Α/1968)).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.