Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αερισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για όλες τις αίθουσες του συνεργείου πρέπει να προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα, ανάλογα με το είδος του συνεργείου, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης ατμών βενζίνης ή χρώματος για τις περιπτώσεις βαφείων, ή διαφεύγοντος υγραερίου ή συγκέντρωσης καυσαερίων.

 

2. Εφ' όσον το συνεργείο είναι εγκατεστημένο σε χώρο κυρίας χρήσεως κάτω της στάθμης του ισογείου, θα διαθέτει απαραιτήτως εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού, με αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα αναρρόφησης και κατάλληλα στόμια απαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, τα μισά τουλάχιστον στόμια απαγωγής θα βρίσκονται σε μικρό ύψος από το δάπεδο. Η παροχή του ανεμιστήρα θα είναι ανάλογη προς 8 τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σ' αυτό το χώρο εργασίας συνεργείων.

 

3. Εφ' όσον το συνεργείο είναι ισόγειο ή περιλαμβάνει αίθουσα εργασίας σε όροφο, είναι υποχρεωτικό να διαθέτει σύστημα εξαερισμού. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα εξαερισμού θα μπορεί να αποτελείται είτε από αυτόνομο ή αυτόνομους αξονικούς ανεμιστήρες, είτε από εγκαταστάσεις με δίκτυο αεραγωγών, στόμια απαγωγής και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής, είτε από σύστημα τοπικής απαγωγής καυσαερίων, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη παροχή ανανεώσεων ανά ώρα και επιτυχής απαγωγή του μολυσμένου αέρα. Ειδικά για τα συνεργεία των παραγράφων 1, 4, 5, 8, 10, 13 και 14 του άρθρου 13 του παρόντος, είναι υποχρεωτική η παροχή αέρα ανάλογη προς 8 ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σε όλες τις αίθουσες εργασίας του συνεργείου. Επίσης για τα συνεργεία των παραγράφων 2, 3, 6, 7, 9 και 12 του άρθρου 13 του παρόντος, είναι υποχρεωτική η παροχή αέρα ανάλογη προς 4 ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σε όλες τις αίθουσες εργασίας του συνεργείου.

 

4. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων εξαερισμού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφαλείας και μη πρόκλησης ενόχλησης από θορύβους και κραδασμούς.

 

5. Η απαγωγή του αέρα προς το περιβάλλον πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέση, ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου. Τα εξωτερικά στόμια των αγωγών απαγωγής ή λήψης νωπού αέρα πρέπει να είναι καλυμμένα με μεταλλικό πλέγμα.

 

6. Ειδικότερα, για τα συνεργεία της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του παρόντος (βαφεία), είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού καθώς και προσαγωγής νωπού αέρα με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και κατάλληλους αεραγωγούς, ικανότητας σε παροχή για την κάθε περίπτωση, ανάλογης προς 8 τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται στις αίθουσες εργασίας του συνεργείου. Επειδή το είδος των αποβλήτων του βαφείου (εκπομπή διαλυτών λόγω βαφής, αραίωσης χρωμάτων, πλύσης εξοπλισμού βαφής κ.λ.π.) επιβαρύνει το περιβάλλον, απαιτούνται και ο εξής πρόσθετος εξοπλισμός και ενέργειες:

 

α) Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συμβατικά χρώματα (οργανοδιαλυτά χρώματα και υλικά), απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός αντιρρύπανσης ο οποίος πρέπει να τοποθετείται στην έξοδο των απαερίων των φούρνων βαφής. Ο εξοπλισμός αντιρρύπανσης θα στοχεύει στην κατακράτηση των σταγονιδίων του χρώματος και των διαλυτών. Ειδικά για τους διαλύτες, πρέπει να επιτυγχάνεται κατακράτηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% για τις περιοχές γενικής κατοικίας και μεγαλύτερο του 60% για τις υπόλοιπες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται γνωστές και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας μέθοδοι, όπως προσρόφηση από ειδικά φίλτρα (π.χ. ενεργού άνθρακα), έκπλυση με κατάλληλα διαλύματα κ.λ.π. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται χρώματα νέας τεχνολογίας (π.χ. υδατοδιαλυτά με ποσοστό μικρότερο του 10% κατά βάρος), απαιτείται η εγκατάσταση εξοπλισμού για την κατακράτηση μόνο των σταγονιδίων χρώματος και όχι των εκπεμπομένων διαλυτών.

 

β) Εξοπλισμός για την ορθολογική αντιμετώπιση των εκπομπών στο περιβάλλον οργανικών διαλυτών και σκόνης με τη μέθοδο του νοικοκυρέματος (house - keeping) που περιλαμβάνει:

 

α)α) τριβείο με διάταξη αναρρόφησης σκόνης, για ξηρό τρίψιμο χρωμάτων υποστρωμάτων και στόκων, χωρίς τη χρήση νερού

 

β)β) πιστόλια μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης (high volume low pressure - HVLP) για μείωση του διασκορπισμού στην ατμόσφαιρα του προσπίπτοντος επί της επιφανείας των αυτοκινήτων υλικού βαφής.

 

γ)γ) πλυντήρια κλειστού κυκλώματος για την πλύση των πιστολιών και εξαρτημάτων βαφής.

 

γ) Ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος:

 

α)α) Συγκέντρωση σε κατάλληλους χώρους των μεταλλικών παλαιών εξαρτημάτων εντός του χώρου του συνεργείου.

 

β)β) Άμεσο κλείσιμο των κουτιών χρωμάτων, διαλυτών και υλικών προεργασίας, μετά την οποιαδήποτε χρήση τους.

 

γ)γ) Κατάλληλη επιμόρφωση - ενημέρωση των φανοποιών - βαφέων σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου στην προστασία του περιβάλλοντος και τις διαδικασίες που αυτή επιβάλλει στην οργάνωση της εργασίας του φανοποιείου βαφείου όπως αυτή πιστοποιείται από εγκεκριμένα κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8  του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.