Προεδρικό διάταγμα 7/13

ΠΔ 7/2013: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005) αρμοδιότητας των Περιφερειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 7/2013: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005) αρμοδιότητας των Περιφερειών, (ΦΕΚ 26/Α/2012), 31-01-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα του άρθρου 186 περίπτωση VII)α. του νόμου αυτού.

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

γ. Του νόμου 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (ΦΕΚ 116/Α/2008).

 

δ. Του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

ε. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 49/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 18/Α/1988).

 

στ. Του άρθρου 6 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) σύμφωνα με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) Δημοσίων Έργων και β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων.

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

η. Του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012).

 

θ. Της υπ' αριθμόν Υ43/5-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη (ΦΕΚ 2094/Β/2012).

 

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 156/2011 και 225/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα - Γενικά

Άρθρο 3: Αρμόδια Όργανα - Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία

Άρθρο 4: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 6: Έργα άλλων φορέων

Άρθρο 7: Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του νόμου 3316/2005

Άρθρο 8: Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.