Προεδρικό διάταγμα 7/3/80

ΠΔ 07-03-1980: Περί συμπληρώσεως του από 08-02-1979 προεδρικού διατάγματος Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών οι οποίες προξενήθηκαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κ.λ.π. επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 07-03-1980: Περί συμπληρώσεως του από 08-02-1979 προεδρικού διατάγματος Περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών οι οποίες προξενήθηκαν εκ βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας κ.λ.π. επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων, (ΦΕΚ 175/Δ/1980), 13-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμό ΕΔ2A/04/20/ΦΘ.2.1.1/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικατάστασης της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. Την υπ' αριθμό 61/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά το άρθρο 3 του από 08-02-1979 προεδρικού διατάγματος περί χορηγήσεως αδειών οικοδομών προς αποκατάστασιν ζημιών, οι οποίες προξενήθηκαν εκ βίαιου συμβάντος θεομηνίας κ.λ.π. επί αρτίων και μη αρτίων οικοπέδων (ΦΕΚ 130/Δ/1979), προστίθενται άρθρο 4 των ήδη υπαρχόντων άρθρων 4 και 5 αριθμούμενων εις άρθρα 5 και 6 αντιστοίχως, έχον ως κάτωθι:

 

{Άρθρο 4.

 

Εις περίπτωσιν ανακατασκευής οικοδομής υπό ιδιοκτητών δανειοδοτούμενων προς τούτο υπό του Κράτους, επιτρέπεται όπως η οικοδομή έχει συνολική επιφάνεια ορόφων ίση με εκείνη η οποία προκύπτει από τις σχετικές προδιαγραφές, τις καθορισθείσας δια της υπ' αριθμόν Δ4/9020/23-05-1972 κοινής αποφάσεως περί καθορισμού ύψους στεγαστικής συνδρομής και προτύπων κατοικίας κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του υπ' αριθμού [Ν] 1138/1972 νομοθετικού διατάγματος περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως των στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΦΕΚ 392/Β/1972), ως αυτή ισχύει εκάστοτε. Τούτο ισχύει έστω και αν η ανακατασκευαζόμενη οικοδομή έχει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη της καταστραφείσης ή αν προκύπτει υπέρβασις των περιορισμών των εδαφίων β)α και β)γ του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και δια πληγείσας οικοδομές δια τις οποίας δεν χορηγείται μεν δάνειον, υπάγονται όμως εις τις αυτές κατηγορίες οικοδομών δι' ας χορηγείται δάνειο, βεβαιούμενου τούτου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Νομού.}

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 07-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.