Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επελθούσης συμφωνίας επί του προγράμματος, καταρτίζεται, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, σύμβασις δι' ιδιωτικού εγγράφου, η οποία και υπογράφεται υπό του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας και του υπόχρεου.

 

2. Εις τους όρους της κατά τα ανωτέρω συμβάσεως δέον ιδία να διαλαμβάνονται:

 

α) το συμφωνηθέν πρόγραμμα ερευνών,

 

β) ο φορεύς εκτελέσεως των ερευνών,

 

γ) η διάρκεια της συμβάσεως ως και η δυνατότης παρατάσεως ταύτης.

 

δ) η διαδικασία δια τις τυχόν αναγκαίας τροποποιήσεις του προγράμματος επί τη βάσει των συμπερασμάτων κατά την διάρκειαν εκτελέσεως των ερευνών.

 

ε) η δυνατότης αναστολής η διακοπής των ερευνών κατόπιν εισηγήσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας της Γενικής Διευθύνσεως Μεταλλείων ή αιτήσεως του υπόχρεου, η οποία συντελείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας μετά γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων, εις το οποίον καλείται να ακουσθεί και ο υπόχρεος.

 

στ) η υποχρέωση παροχής εις το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, υπό του υπόχρεου, απάντων των αιτουμένων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων και εν γένει διευκολύνσεως του ελέγχου του προγράμματος ερευνών,

 

ζ) το σύνολο των δαπανών δια την εκτέλεσιν της συμβάσεως, οι οποίες καταβάλλονται, είτε εξ ολοκλήρου υπό του υπόχρεου, είτε από κοινού υπό του υπόχρεου και του Δημοσίου.

 

Εις την δευτέρα ταύτη περίπτωσιν διαλαμβάνονται περαιτέρω κεχωρισμένως, οι δαπάνες οι οποίοι καταβάλλονται τόσον υπό του υπόχρεου, όσον και υπό του Δημοσίου και ειδικότερα:

 

(1) Υπό του υπόχρεου: (α) τα ποσά τα οποία οφείλει να δαπανήσει ούτος δια μεταλλευτικές έρευνες, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, εις τους μεταλλευτικούς χώρους οι οποίοι υπήχθησαν εις το συμφωνηθέν πρόγραμμα και (β) το ποσόν το οποίο αντιστοιχεί εις ποσοστόν υποχρεωτικής συμμετοχής του εις τις υπό του Δημοσίου καταβαλλόμενες δαπάνες, κατά την διάρκειαν εκτελέσεως ως της συμβάσεως και το οποίον, εν πάση περιπτώσει, καθορίζεται επακριβώς εν τη συμβάσει και δεν είναι κατώτερο του 20%.

 

(2) Υπό του Δημοσίου, το υπόλοιπον ποσόν το οποίον εναπομένει μετά την κατά τα άνω συμμετοχή του υπόχρεου.

 

Επίσης διαλαμβάνεται και ο τρόπος αποπληρωμής, υπό του υπόχρεου, του υπό του Δημοσίου καταβληθέντος ποσού, όστις δύναται να ορίζεται είτε δια της εφ' άπαξ εξοφλήσεως τούτου, είτε δια δόσεως, μη δυναμένων όμως τούτων να υπερβούν τις δέκα εξαμηνιαίας τοιαύτας.

 

η) η δυνατότης χρησιμοποιήσεως υπό του φορέως εκτελέσεως των ερευνών μηχανικού εξοπλισμού προσωπικού, εργαστηρίων και υλικών του υπόχρεου, ως και ο τρόπος αποτιμήσεως της αξίας των κατά τα άνω διατιθεμένων υπό του υπόχρεου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.