Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας και υπόχρεου ότι φορεύς εκτελέσεως του προγράμματος ερευνών είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ανατίθεται εις τούτο η εκτέλεσις των ερευνών κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4433/1954 ως τούτο αντικαταστάθηκε υπό του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 273/1976.

 

2. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών υποχρεούται όπως εκτελέσει τις έρευνες, συμφώνως προς τους όρους της υπογραφείσης κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου άρθρου συμβάσεως.

 

3. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δέον όπως υποβάλει εις το Υπουργείον Βιομηχανίας και Ενεργείας, ανά τρίμηνον, συνοπτικό δελτίον προόδου του ερευνητικού προγράμματος, ανά εξάμηνο δε και εντός δυο μηνών από της λήξεως τούτου έκθεση περιλαμβάνουσα τα εις τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος προβλεπόμενα στοιχεία. Επίσης οφείλει όπως εντός εξ μηνών από της ολοκληρώσεως του ερευνητικού προγράμματος υποβάλει και την τελική έκθεση αυτού περιλαμβάνουσα μεταξύ των άλλων.

 

α) συνοπτική περιγραφή των γενομένων ερευνών.

 

β) το μέγεθος, την ποιότητα και γενικώς τα χαρακτηριστικά των διαπιστωθέντων κοιτασμάτων,

 

γ) την δυνατότητα αξιοποιήσεως αυτών, δια παραθέσεως των απαραιτήτων τεχνικοοικονομικών στοιχείων,

 

δ) το συνολικώς δαπανημένο χρηματικό ποσόν δια την εκτέλεσιν του προγράμματος ερευνών.

 

ε) το ποσόν το οποίον ο υπόχρεος όφειλε να δαπανήσει συμφώνως προς τις διατάξεις του [Π] Μεταλλευτικού Κώδικα δια την διενέργειαν ερευνών εις τους μεταλλευτικούς χώρους, οι οποίοι υπήχθησαν εις το συμφωνηθέν πρόγραμμα ως και το ποσόν το οποίον αντιστοιχεί εις το ποσοστόν συμμετοχής του, δια τις υπό του Δημοσίου πραγματοποιηθείσας υπολοίπους δαπάνες.

 

στ)τα υπό του Δημοσίου καταβληθέντα ποσά δια την εκτέλεσιν του προγράμματος ερευνών , ως και τα καταβληθέντα υπό του υπόχρεου κεχωρισμένως, είτε εις χρήμα είτε δια της διαθέσεως υπό τούτου μηχανικού εξοπλισμού, προσωπικού, εργαστηρίων κ.λ.π. και

 

ζ) τα τυχόν οφειλόμενα υπό του υπόχρεου χρηματικά ποσά.

 

4. Τα υπό της προηγούμενης παραγράφου υποβαλλόμενα υπό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών δελτία και εκθέσεις κοινοποιούνται και εις τον υπόχρεο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.