Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Προσαρμογή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιωτικοί φορείς που, με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτού, με την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία 2 ετών από την έναρξη της ισχύος του. Με τον όρο προσαρμογή νοείται η χορήγηση των κατά περίπτωση αδειών, επιτρεπόμενης, όμως, ως προς την τήρηση των οικείων τεχνικών προδιαγραφών, του παραρτήματος Α, παρέκκλισης μέχρι 15%. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής χωρίς τη νόμιμη άδεια διακόπτεται η λειτουργία τους και επιβάλλεται σε βάρος τους και το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1. Κατ' εξαίρεση, εάν πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμη Εταιρεία, που λειτουργεί με άδεια εκδοθείσα κατά την εταιρική νομοθεσία, η προσαρμογή στους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 μπορεί να γίνει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Για τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σήμανσης ποιότητας CE για τον εξοπλισμό που απέκτησαν, αποδεδειγμένα, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

3. Οι Ιδιωτικοί φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που κατά τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος έχουν αναπτύξει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή λειτουργούν σε διαφορετικά, μη συνεχόμενα, κτίρια, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μέσα στη προθεσμία των 2 ετών της πρώτης παραγράφου. Μετά τη συμπλήρωση 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η ισχύς των παραπάνω αδειών και οι φορείς υποχρεούνται να περιοριστούν σε μία μόνο μονάδα, για την οποία οφείλουν να εκδώσουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι λοιπές μονάδες εξακολουθήσουν να λειτουργούν και μετά τη συμπλήρωση της παραπάνω πενταετίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην τρίτη περίοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

 

4. Για τα διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, τηρούνται τα μετρικά στοιχεία που προβλέπονται στο τμήμα Β.2 του μέρους πρώτου του παραρτήματος Α του παρόντος, πλην όμως, 1 αίθουσα εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει 2 θέσεις εξέτασης, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρησιμοποίηση μηχανημάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη και δεν είναι συμβατή η σύγχρονη λειτουργία τους στον ίδιο χώρο, αποδεδειγμένα δε έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται τα μετρικά στοιχεία της μεγαλύτερης από τις 2 αίθουσες, όπως αυτά προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη.

 

5. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και για χρονικό διάστημα 3 ετών από την έναρξη της ισχύος του, να παραμείνουν τα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά ιατρεία συστεγαζόμενα με κατοικίες των δικαιούχων. Επίσης, κατά παρέκκλιση, για τους ήδη εγκατεστημένους σε πολυκατοικίες ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του φορέα σε αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.