Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή. Οι εταιρείες αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των παρακάτω ειδικών προϋποθέσεων:

 

α. Οι εταιρείες αυτές είναι ιατρικές (οδοντιατρικές). Ο όρος ιατρική (οδοντιατρική) εταιρεία αναγράφεται υποχρεωτικά στην επωνυμία τους, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.

 

β. Ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, και, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας.

 

γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπευθύνων και του Επιστημονικού Διευθυντή.

 

δ. Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για 1 ή 2 Μονάδες ιδιωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδιωτικού εργαστηρίου.

 

ε. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.

 

στ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας, Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

 

ζ. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

 

η. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Τμημάτων, γιατροί και οδοντίατροι και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από ένα φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από έναν φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Το λοιπό ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

 

ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

 

ι)α. Η για οποιοδήποτε λόγω αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνα συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός 15 ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

ι)β. Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από 3 τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από 25 άτομα, υποχρεούνται στην δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 228/2004 (ΦΕΚ 212/Α/2004), με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Επί προσωπικής ιατρικής εταιρείας εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί (οδοντίατροι) και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας,πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές. Η πλειοψηφία των εταίρων και ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρίας. Ο ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική (οδοντιατρική) εταιρία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Επί ιατρικής Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ισχύουν τα εξής:

 

α) Εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές.

 

β) Περισσότεροι από τους μισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας.

 

γ) Ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένος ιατρός, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου.

 

δ) Ο ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα.

 

ε) Επί μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όλες οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπεύθυνων και του επιστημονικού διευθυντή ασκούνται από τον ιατρό που είναι ο μοναδικός εταίρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Επί Ανωνύμων Εταιριών ισχύουν τα εξής:

 

α. Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994).

 

β. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αναλαμβάνεται, ολόκληρο, από ιατρούς διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων. Επιτρέπεται, όμως, και η περιορισμένη συμμετοχή:

 

1. Ιατρών διαφόρων κλινικών ή εργαστηριακών ειδικοτήτων

 

2. Ιατρών χωρίς ειδικότητα και λοιπών επιστημόνων του τομέα της υγείας, πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως βιολόγων, ακτινοφυσικών, πυρηνικών φυσικών, χημικών, κλινικών χημικών, βιοχημικών, ψυχολόγων, νοσηλευτών.

 

3. Φυσικών ή νομικών προσώπων εκτός του χώρου της υγείας.

 

Εάν στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου μετέχουν αφ' ενός ειδικευμένοι ιατροί και αφ' ετέρου φυσικά πρόσωπα εκτός του τομέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51 % και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Σε περίπτωση που μετέχουν αφ' ενός ιατροί ειδικευμένοι και αφ' ετέρου ιατροί χωρίς ειδικότητα μαζί με άλλους επιστήμονες του τομέα της υγείας, το κατώτατο ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51 % και το ανώτατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Εάν στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχουν μέτοχοι και των τριών παραπάνω κατηγοριών, το κατώτατο ποσοστό των ειδικευμένων ιατρών ορίζεται σε 51% και το άθροισμα των ποσοστών των άλλων δύο κατηγοριών σε 49%. Οι ίδιες αναλογίες τηρούνται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τυχόν αντίγραφα θεωρούνται άκυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη. Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες υφίσταται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

 

Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό 51% των ειδικευμένων ιατρών είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται εγκύρως, με πράξη στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες, δεν είναι δυνατή η σύσταση επ αυτών ενέχυρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων, εκτός εάν πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. Οι κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσοστό 49% του μετοχικού κεφαλαίου, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, εφ' όσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

 

γ. Όσοι από τους ειδικευμένους ιατρούς (μετόχους) του προηγουμένου εδαφίου (β) κατέχουν μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται, με κοινή δήλωσή τους, να διορίσουν το 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ. Ο ιατρός (οδοντίατρος) μέτοχος ιατρικής Ανώνυμης Εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγός του ή συγγενείς του εξ αίματος πρώτου βαθμού, σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σε περίπτωση που ασκεί ατομικά το επάγγελμα (διατηρεί ιατρείο) απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες στο φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Ανώνυμης Εταιρείας. Εάν η συμμετοχή του ιατρού μετόχου υπολογίζεται στο ποσοστό 51% του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο ελέγχεται από ειδικευμένους ιατρούς, απαγορεύεται να ασκεί αυτός ατομικά το επάγγελμα.

 

ε. Κάθε πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός 5 ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1 εδάφιο ε' και 17 παράγραφος 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

5. Το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από την δημοσίευσή του, στον ιατρικό (οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς τις διατάξεις του παρόντος και τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας.

 

Η θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα των αιτουμένων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα αιτουμένων μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προβλέποντες στο παρόν άρθρο ειδικές προϋποθέσεις λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λόγω θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αναστολής πέραν των 6 μηνών ή παύσης από το ιατρικό λειτούργημα κάποιου από τους ιατρούς (οδοντιάτρους) εταίρους ή μετόχους, ανακαλείται αυτοδικαίως η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκτός εάν υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία, μέσα σε 12 μήνες από την επέλευση του γεγονότος, τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα με την είσοδο στην εταιρία, δυνάμει ειδικών ρυθμίσεων του καταστατικού ή κατόπιν συμφωνίας όλων των ενδιαφερομένων μερών, άλλου ιατρού ή οδοντίατρου αντίστοιχης ειδικότητας. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί λόγο ανάκλησης και της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΒ4 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

7. Οι συμβάσεις με το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους, καταρτίζονται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντίστοιχων ασφαλιστικών οργανισμών.

 

8. Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος δεν δύνανται να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

9. Η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.