Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου - οδοντιατρείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται η υποβολή αίτησης του δικαιούχου ιατρού ή οδοντίατρου ή ιατρικής εταιρείας. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή συστέγασης του άρθρου 4, οι Δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.

 

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος των δικαιούχων.

 

β. Τίτλος ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

 

γ. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, εφ' όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο.

 

δ. Στις περιπτώσεις του κοινού ιατρείου ή οδοντιατρείου ή της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, το θεωρημένο από τα μητρώα του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, αντίστοιχα, συμφωνητικό λειτουργίας ή καταστατικό για τον έλεγχο των οικονομικών όρων της συνεργασίας και της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας. Εάν ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία 60 ημερών τεκμαίρεται η έγκρισή του και αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

 

ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ιατρείου (οδοντιατρείου).

 

στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1:50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος.

 

ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

 

η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.

 

θ. Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, περί είσπραξης παραβόλου, ποσού 50.0000 δραχμών, υπέρ του δημοσίου.

 

3. Στην περίπτωση της ιατρικής ή οδοντιατρικής εταιρείας, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός αυτής μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων και των λοιπών επαγγελματιών υγείας, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

 

β. Τίτλος ειδικότητας των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης.

 

γ. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των ιατρών και οδοντιάτρων εταίρων.

 

δ. Καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος και βεβαίωση του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία των 60 ημερών που ορίζεται στην παραπάνω διάταξη, αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης μαζί με την απόδειξη της ημερομηνίας κατάθεσής της.

 

ε. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου, όπου θα στεγασθεί το εν λόγω ιατρείο ή οδοντιατρείο. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση του κανονισμού από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση σ' αυτή ιατρείου ή οδοντιατρείου.

 

στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενους χώρους κλίμακας 1:50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Α και Β. Στην κάτοψη θα είναι σχεδιασμένα όλα τα ιατρεία και οδοντιατρεία λειτουργίας και στο σχέδιο θα αναγράφεται το όνομα του ιατρού και οδοντιάτρου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιεί κάθε ιατρείο ή οδοντιατρείο.

 

ζ. Επίδειξη πρωτοτύπων και χορήγηση επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

 

η. Πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό.

 

θ. Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί είσπραξης παραβόλου, ποσού 50.000 δραχμών, υπέρ του δημοσίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.