Προεδρικό διάταγμα 84/84 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εγκατάσταση και λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες που βρίσκονται μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας, ανεξάρτητα από το ύψος της κινητήριας δύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού τους.

 

2. Οι μονάδες με κινητήρια δύναμη του μηχανολογικού εξοπλισμού που μετέχει στην παραγωγική διαδικασία μέχρι δέκα πέντε ίππους (15 HP) και πενήντα (50) kW ανεξάρτητα από την κινητήρια δύναμη του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων χωρίς να συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των τριπλοτύπων που προβλέπουν οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1150/1949 και του νόμου [Ν] 1889/1951 και εφοδιάζονται με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, ύστερα από την υποβολή συμπληρωμένου του ερωτηματολογίου του άρθρου 2 παράγραφος 2 εδάφιο α του νόμου 1360/1983 και τη διαπίστωση, με επιτόπια εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία, ότι αυτές ιδρύθηκαν, εκσυγχρονίστηκαν κ.λ.π. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3.α. Για την ηλεκτροδότηση από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού των νέων, εκσυγχρονιζόμενων ή μεταφερόμενων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης.

 

β. Οι κάτοχοι των μονάδων αυτών υποχρεούνται μέσα σε ένα έτος, από την αρχική ηλεκτροδότηση, να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αλλιώς η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να προβεί στην άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησής τους.

 

γ. Επίσης η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να προβεί στην άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών σε περίπτωση διαπίστωσης, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της μη τήρησης διατάξεων αυτού του Διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.