Προεδρικό διάταγμα 8/2/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Επί πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος(ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων στις περιοχές: α) με χρήση γενικής κατοικίας 11,00 m και β) με χρήση αμιγούς κατοικίας 8,00 m.

 

6. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους 1,50 m και μέγιστης κλίσης μέχρι 30%.

 

7. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (Pilotis).

 

8. Καθορίζεται δευτερεύον δίκτυο ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, αποκλειστικά για πεζούς, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

 

9. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας επιβάλλεται ειδική μελέτη στεγάνωσης υπογείου και θεμελίων στη ζώνη εκατέρωθεν των οδών Παναγούλη, Λουκή Ακρίτα, Αγίου Δημητρίου και Ναυπακτίας.

 

10. Η περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος χαρακτηρίζεται από πλευράς Γεωλογικής Καταλληλότητας με τα στοιχεία (Κ), (ΚΠ1) και (ΚΠ2), όπως φαίνεται στα διαγράμματα του ως άνω άρθρου ως εξής:

 

α. Περιοχή κατάλληλη για δόμηση (Κ): Στην περιοχή αυτή είναι δυνατόν να θεμελιωθούν συνήθη κτίρια και κατασκευές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία.

 

β. Περιοχές κατάλληλες για δόμηση (ΚΠ1) υπό την προϋπόθεση: α) της κατασκευής δικτύου αποστράγγισης και παροχέτευσης όμβριων β) της θεμελίωσης των κτιριακών έργων στο συνεκτικό υπόβαθρο.

 

γ. Περιοχή Κατάλληλη για δόμηση (ΚΠ2) υπό την προϋπόθεση: της θεμελίωσης των κτιριακών έργων επί συνεκτικών γεωλογικών στρώσεων εάν το έδαφος θεμελίωσης συνίσταται από γαιώδη υλικά: αλλούβια ή πλευρικά κορήματα ή επί του υγιούς ημιβραχώδους σχιστολιθικού υποβάθρου όπου αυτό εμφανίζεται σε μικρό βάθος μετά την αφαίρεση των επιφανειακών χαλαρών γαιωδών στρώσεων και του μανδύα αποσάθρωσης των σχιστόλιθων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.