Προεδρικό διάταγμα 8/2/13

ΠΔ 08-02-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 16 περιοχή Έθνος του Δήμου Χαλανδρίου (Νομός Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-02-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 16 περιοχή Έθνος του Δήμου Χαλανδρίου (Νομός Αττικής), (ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/2013), 19-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ46/06-07-2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

5. Την υπ' αριθμόν 48658/2860/26-05-1989 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (νομός Αττικής) (ΦΕΚ 419/Δ/1989), όπως αναδημοσιεύτηκε με την 58038/2370/07-04-1995 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 376/Δ/1995) και τροποποιήθηκε με την 86749/6312/17-09-1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1266/Δ/1993).

 

6. Την 16440/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 16 (Έθνος) του Δήμου Χαλανδρίου Αττική.

 

7. Τις υπ' αριθμόν 440/2008 και 29/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Χαλανδρίου.

 

8. Το υπ' αριθμόν 4610/15.2.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού - Τμήμα Γ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 110/2011 και 124/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 139/2012 και 221/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.