Προεδρικό διάταγμα 8/3/17d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου 1 απαιτείται όπως:

 

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β. τα οικόπεδα δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για το τμήμα του οικοπέδου από 0 έως 200 m2: 0.4

β. Για τμήμα του οικοπέδου άνω των 200 m2: 0.3.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8 m.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

7. Σε περίπτωση κατασκευής υπογείου, αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κτίριο.

 

8. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

9. Ο αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων καθορίζεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 350/1996 Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών ((ΦΕΚ 230/Α/1996), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 277/Α/1996)), όπως ισχύει. Ειδικότερα για χρήση κατοικίας ορίζεται επιπλέον ότι ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μίας θέσης ανά αυτοτελή κατοικία.

 

10. Επιτρέπεται η προσπέλαση των πεζοδρόμων από οχήματα άμεσης ανάγκης και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν αποκλειστικά πρόσωπο σε αυτούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.