Προεδρικό διάταγμα 8/3/17d

ΠΔ 08-03-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-03-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2017), 24-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 152 (παράγραφοι 1, 2) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14 και 15 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13Α του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2016) με την οποία καταργήθηκε το άρθρο 33 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

6. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής (ΦΕΚ 556/Δ/1988).

 

7. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

8. Την 3205/2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Κόκκινο Λιμανάκι Δήμου Ραφήνας (νομού Αττικής).

 

9. Τις 19/1998, 85/1998, 209/2002, 146/2003, 214/2003, 45/2009 και 169/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας.

 

10. Τα 105159/6331/1986, 89661/3877/1987, 85159/6178/1997, 97607/7513/1996, 68331/2295/1995 και 105280/3440/2001 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

11. Το 85311/806/1996 έγγραφο Διεύθυνσης Δασικού Κτηματολογίου του Υπουργείου Γεωργίας.

 

12. Το 2936/28-05-1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δασαρχείου Πεντέλης.

 

13. Το 206737/4851/Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/12-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

14. Το 1173/22-03-1999 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

15. Το 11793/22-06-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

16. Τις 85/1999, 92/1999, 222/2002 και 261/2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Την 89/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Τις 285/2013, 207/2016 και 23/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.