Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται προηγουμένη έγκρισις των οικείων Υπηρεσιών Πολεοδομίας δια την δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως εις τις οριζόμενες κατωτέρω περιπτώσεις:

 

α) Δια χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων χωρητικότητος μεγαλύτερης των 150 αυτοκινήτων.

 

β) Δια χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων, των οποίων οι είσοδοι ή έξοδοι ευρίσκονται επί του κυρίου οδικού δικτύου, περί του οποίου η ως κατωτέρω παράγραφος 2.

 

Κατά τα λοιπά τηρούνται οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 απαγορεύσεις.

 

2. Το κύριον οδικό δίκτυον ορίζεται, εις κάθε πόλιν ή οικισμό, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, εκδιδομένης συμφώνως προς τις διατάξεις του ως κατωτέρω άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος διατάγματος και μέχρις εκδόσεως των εν λόγω αποφάσεων η πλήρωσις των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4, ως και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται υπό των Υπηρεσιών Πολεοδομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.