Προεδρικό διάταγμα 92/82 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την έκδοση των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 960/1979, ως ούτος τροποποιήθηκε υπό του νόμου 1221/1981 Νομαρχιακών αποφάσεων απαιτείται σχετική αιτιολογική έκθεσις συντασσόμενη υπό της αρμοδίας πολεοδομικής αρχής, ενεργούσης κατόπιν προτάσεων, υποβαλλομένων υπό των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων ή και οίκοθεν. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν ζητείται η γνώμη των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της αυτής ως άνω παράγραφος 4.

 

2. Δια των κατά την ως άνω παράγραφο 1 αποφάσεων καθορίζονται δι' έκαστον οικισμό, εις το σύνολον ή κατά τμήματα, πλέον του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως, το κύριον οδικό δίκτυον του οικισμού, οι συγκεκριμένες περιοχές ή θέσεις εις ας απαγορεύεται η δημιουργία χώρων σταθμεύσεως δια λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς, αισθητικούς, προστασίας περιβάλλοντος.

 

Δια των αυτών αποφάσεων δύναται δια συγκεκριμένες περιοχές ή θέσεις του οικισμού να επιβάλλονται υποχρεώσεις ως προς το είδος του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (στεγασμένου υπέργειου ή υπογείου ή υπαιθρίου), αναλόγως των ως άνω πολεοδομικών και λοιπών συνθηκών των υπ' όψει περιοχών ή θέσεων.

 

3. Οι κατά το παρόν άρθρο Νομαρχιακές αποφάσεις δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.